Taksówka - BlackBox 3City

Taksówka

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Życie czło­wie­ka wędrów­ką jest.
Prze­mie­rza­my je samot­nie lub wspól­nie, z bli­ski­mi lub obcy­mi.
Siwie­je włos (o ile wcze­śniej nie wypadł), mija­ją lata i deka­dy.
Zmie­nia­my się, pozo­sta­jąc sobą.

Opis

Nie da się prze­śle­dzić całe­go ludz­kie­go żywo­ta, ale moż­na przyj­rzeć się kil­ku jego sce­nom. Spójrz­my na nie okiem kame­ry bez­pie­czeń­stwa w pod­miej­skiej tak­sów­ce. Oby­cza­jo­wa opo­wieść o dro­gach ludz­kie­go życia opo­wie­dzia­nych przez pry­zmat pew­ne­go bar­dzo dłu­gie­go związ­ku polia­mo­rycz­ne­go. Publicz­ność: nie Cros­splay: tak

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.