Miesiąc Miodowy na Planecie “O” - BlackBox 3City

Miesiąc Miodowy na Planecie “O”

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Larp na moty­wach opo­wia­da­nia Gór­skie ścież­ki Ursu­li K. Le Guin. Oby­cza­jo­wy dra­mat scie­n­ce-fic­tion. Gra­cze wcie­la­ją się w człon­ków tra­dy­cyj­ne­go dla pla­ne­ty O czte­ro­oso­bo­we­go mał­żeń­stwa, któ­re wła­śnie odby­wa swój mie­siąc mio­do­wy. Krót­ka podróż do świa­ta, gdzie bisek­su­alizm jest nor­mą, a płeć nie zna­czy to samo, co na Zie­mi. Na pla­ne­cie O kobie­ty i męż­czyź­ni ubie­ra­ją się podob­nie. Z uwa­gi na bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne warun­ki, na pla­ne­cie więk­sze róż­ni­ce cha­rak­te­ry­zu­ją miesz­kań­ców odle­głych regio­nów, niż przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych płci. Przed­sta­wi­cie­li poszcze­gól­nych płci da się jed­nak roz­po­znać – z uwa­gi na tra­dy­cję, kobie­ty noszą na pra­wym nad­garst­ku bran­so­let­ki, męż­czyź­ni zaś chust­ki. Publicz­ność: nie Cros­splay: tak

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.