Kolejny ponury dzień w biurze - BlackBox 3City

Kolejny ponury dzień w biurze

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Dobrze, jeśli wybrał cię pies. Psy są o wie­le bar­dziej akcep­to­wa­ne spo­łecz­nie, jako wier­niej­sze i ufniejsze.
Znacz­nie gorzej postrze­ga­ni są wszy­scy, któ­rych wybra­ły koty. Na temat wła­ści­cie­li kotów krą­żą nie­po­chleb­ne opi­nie, są uzna­wa­ni za mniej wia­ry­god­nych i zwy­czaj­nie gor­szych. Cią­gle rodzą się nowe ste­reo­ty­py na temat tego, jacy są.
Serio. Lepiej żeby to był pies.

Opis

Larp dzie­je się w świe­cie, w któ­rym każ­dy posia­da zwie­rzę­ce­go towa­rzy­sza. Istot­ne jest to, że ludzie nie wybie­ra­ją swo­ich towa­rzy­szy; to zwie­rzę­ta wybie­ra­ją ludzi.  Miej­scem akcji jest typo­we biu­ro więk­szej kor­po­ra­cji, gdzie spra­wy zawo­do­we i pry­wat­ne gęsto prze­pla­ta­ją się w nie­koń­czą­cym się festi­wa­lu plo­tek pomię­dzy współ­pra­cow­ni­ka­mi. Gra mówi o tym, jak czu­je się każ­dy kto musi ukry­wać inte­gral­ne czę­ści swo­jej oso­bo­wo­ści w gru­pie, z któ­rą spę­dza mnó­stwo cza­su. Nie­ko­niecz­nie z wła­snej ini­cja­ty­wy. Czy jest to szko­ła, pra­ca czy śro­dek trans­por­tu… każ­dy z na bywa w takich sytu­acjach. Być może ten larp pozwo­li komuś, kto nie musiał ukry­wać kim jest, w jakimś stop­niu poczuć jakie to uczu­cie. Publicz­ność: nie Cros­splay: tak

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.