Radical Friendship - BlackBox 3City

Radical Friendship

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Radi­cal Friend­ship to czar­na kome­dia o gru­pie przy­ja­ciół nale­żą­cych do rady­kal­ne­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go, któ­rych lider decy­du­je się na coraz to śmiel­sze kro­ki w dro­dze odkry­wa­nia swo­jej toż­sa­mo­ści i sek­su­al­no­ści. Larp pozwa­la na eks­plo­ro­wa­nie niu­an­sów nowo­mo­wy, doświad­cza­nie dyso­nan­sów poznaw­czych i zupeł­ne zigno­ro­wa­nie jakich­kol­wiek roz­sąd­nych roz­wią­zań w obli­czu świa­ta ciut bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go niż mie­ści się to w gło­wach raczej pro­sto spo­glą­da­ją­cych na świat boha­te­rów. Publicz­ność: nie Cros­splay: tak

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.