Radical Friendship

Autor/rzy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: anto­lo­gia Prism, świat współ­cze­sny

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 3 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Radi­cal Friend­ship to czar­na kome­dia o gru­pie przy­ja­ciół nale­żą­cych do rady­kal­ne­go ugru­po­wa­nia poli­tycz­ne­go, któ­rych lider decy­du­je się na coraz to śmiel­sze kro­ki w dro­dze odkry­wa­nia swo­jej toż­sa­mo­ści i sek­su­al­no­ści.

Larp pozwa­la na eks­plo­ro­wa­nie niu­an­sów nowo­mo­wy, doświad­cza­nie dyso­nan­sów poznaw­czych i zupeł­ne zigno­ro­wa­nie jakich­kol­wiek roz­sąd­nych roz­wią­zań w obli­czu świa­ta ciut bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne­go niż mie­ści się to w gło­wach raczej pro­sto spo­glą­da­ją­cych na świat boha­te­rów.

Publicz­ność: nie
Cros­splay: tak

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
Full touchFull touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ogra­ni­czeń.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.