Nowa etykieta - BlackBox 3City

Nowa etykieta

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Gra dzie­ją­ca się w świe­cie anty-uto­­pii, wzo­ro­wa­nej na pomy­śle z Czar­nych Oce­anów. Świat w któ­rym ist­nie­je tzw. Nowa Ety­kie­ta. Pań­stwo­wo narzu­co­ny i suro­wo wyma­ga­ny zbiór reguł zacho­wań któ­ry pięt­nu­je i kara wszel­kie odstęp­stwa od “nor­my, natu­ry i Boga”. Gra­cze wcie­la­ją się w dwie oso­by biz­ne­su mają­ce doga­dać pewien kon­trakt pod czuj­nym okiem Anio­łów — dwóch stró­ży ety­kie­ty. Spra­wa nie jest jed­nak taka pro­sta, bowiem na are­nę wcho­dzi tak­że zaka­za­na miłość, ruch opo­ru oraz inne “nie­po­kor­ne” spra­wy. Gra może być gra­na przez inter­net z uży­ciem kame­rek lub w dwóch sąsied­nich poko­jach, jeden zaj­mu­ją Biz­nes­me­ni, dru­gi Anio­ło­wie. Publicz­ność: nie Cros­splay: nie

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.