Konwencja: dystopia

 • They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

  Larp o pró­bach radze­nia sobie z upad­kiem naszej cywi­li­za­cji poprzez spóź­nio­ną roz­mo­wę z rośli­na­mi… Gdy one wła­śnie pod­bi­ły świat! Ale nie ma się cze­go bać! W tej grze wcie­lasz się w jed­ną z nich… Albo w rolę ludzi sądzo­nych za (nasze licz­ne) zbrod­nie prze­ciw­ko nim.  W każ­dej turze inny Oskar­żo­ny, będzie musiał odpo­wie­dzieć za swo­je prze­wi­nie­nia.…

 • Metoda Profesora Kamihary

  Metoda Profesora Kamihary

  Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godziny. Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na…

 • Nowa etykieta

  Nowa etykieta

  Gra dzie­ją­ca się w świe­cie anty-uto­pii, wzo­ro­wa­nej na pomy­śle z Czar­nych Oce­anów. Świat w któ­rym ist­nie­je tzw. Nowa Ety­kie­ta. Pań­stwo­wo narzu­co­ny i suro­wo wyma­ga­ny zbiór reguł zacho­wań któ­ry pięt­nu­je i kara wszel­kie odstęp­stwa od “nor­my, natu­ry i Boga”. Gra­cze wcie­la­ją się w dwie oso­by biz­ne­su mają­ce doga­dać pewien kon­trakt pod czuj­nym okiem Anio­łów — dwóch…