Metoda Profesora Kamihary - BlackBox 3City

Metoda Profesora Kamihary

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 8 — 16

Larp popro­wa­dzo­no na:

“It was like when you make a move in chess and just as you take your fin­ger off the pie­ce, you see the mista­ke you’ve made, and the­re­’s this panic becau­se you don’t know yet the sca­le of disa­ster you’ve left your­self open to.”
― Kazuo Ishi­gu­ro, “Never Let Me Go”

Opis

Czy jesteś czło­wie­kiem? Jeśli uwa­żasz, że tak, pro­szę, udo­wod­nij to. Damy ci na to trzy godziny.

Larp jest dys­to­pij­nym dra­ma­tem, inspi­ro­wa­nym powie­ścią Kazuo Ishi­gu­ro “Never Let Me Go”. W trak­cie czte­rech aktów gra­cze wcie­lą się w role dzie­ci, mło­dzie­ży a w koń­cu doro­słych osób, któ­re będą zmu­szo­ne w dra­ma­tycz­nych oko­licz­no­ściach udo­wod­nić, że są ludź­mi. Na prze­szko­dzie sta­nie im oble­pio­ny kom­for­tem świat, któ­re­go od reflek­sji nad ceną wygod­ne­go życia bro­ni tytu­ło­wa meto­da pro­fe­so­ra Kamihary. 

W 2014 roku w kon­kur­sie Zło­te Maski larp otrzy­mał głów­ną nagro­dę w kate­go­rii “Naj­lep­szy Sce­na­riusz”, a pro­du­cen­ci i pro­wa­dzą­cy byli też nomi­no­wa­ni do nagro­dy w kate­go­rii “Naj­lep­szy Zespół Mistrzów Gry”. Śmia­ło moż­na zali­czyć go do gru­py nor­dyc­ko inspi­ro­wa­nych kla­sycz­nych pol­skich gier z nur­tu “o umie­ra­niu w zim­nej wodzie”.

Infografiki

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.