They Say You Should Beg Your Plants for Mercy - BlackBox 3City

They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dys­to­pia, kome­dia

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

- Czy oskar­żo­ny pod­le­wał paprot­kę regularnie?
— Sprze­ciw! To pyta­nie odno­si się do uczuć oskarżonego!
— Pod­trzy­ma­ny. Obro­na jest pro­szo­na o zmia­nę kon­struk­cji pytania.
— Oczy­wi­ście wyso­ki sądzie. Wróć­my więc do podlewania…
/Głos z sali/
— Niech lepiej opo­wie, jak kro­ił przy niej ogór­ki! Na plastry!
/Chór głosów/
— Tak! Niech mówi, niech się przyzna!
— Cisza! Sier­żan­cie, pro­szę wypro­wa­dzić to avo­ka­do z sali. Obro­na może kontynuować.
— A zatem, jeśli cho­dzi o podlewanie…

Opis

Larp o pró­bach radze­nia sobie z upad­kiem naszej cywi­li­za­cji poprzez spóź­nio­ną roz­mo­wę z rośli­na­mi… Gdy one wła­śnie pod­bi­ły świat! Ale nie ma się cze­go bać! W tej grze wcie­lasz się w jed­ną z nich… Albo w rolę ludzi sądzo­nych za (nasze licz­ne) zbrod­nie prze­ciw­ko nim. 

W każ­dej turze inny Oskar­żo­ny, będzie musiał odpo­wie­dzieć za swo­je prze­wi­nie­nia. Pozo­sta­łe oso­by wcie­la­ją się w nie­przy­chyl­ne (a nawet wro­gie) jury zło­żo­ne z roślin domo­wych. Jak wia­do­mo, to one są czo­ło­wy­mi eks­per­ta­mi w dzie­dzi­nie ludz­kich zacho­wań. Obser­wo­wa­ły nas w mil­cze­niu tak długo…

Larp zdo­był wyróż­nie­nie w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2023.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.