BlackBox No.123 — Golden Cobra 2023

Czas: 25.11.2023 r. godz. 14:00

SSSSSssssss­sły­sy­cie to? To Ssssssssss­sło­te kobry powra­ca­ją jak co roku w lisssssssss­sto­pa­dzie.… Nowe i nagro­dzo­ne sssssssss­sce­na­riu­sze… Świe­że, czyssssssss­ste, zupeł­nie niegrane…

Zapra­sza­my na kolej­ny Dzień Gol­den Cobry, czy­li corocz­ny gier naj­lep­szych, naj­dziw­niej­szych i naj­cie­kaw­szych gier zgło­szo­nych i nagro­dzo­nych w ame­ry­kań­skim kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra! Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 5 sce­na­riu­szy, a do tego wszyst­kie zupeł­nie ZA DARMO! Będzie bar­dzo kome­dio­wo, tro­chę strasz­nie, moc­no kosmicz­nie i odro­bi­nę super­na­tu­ral­nie. Gry będzie­my pro­wa­dzić po kolei, ale jeśli poja­wi się więk­sza licz­ba uczest­ni­ków i uczest­ni­czek, nie wyklu­cza­my, że odbę­dą się po dwie rów­no­le­głe odsło­ny wybra­nych larpów.

Obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza rezer­wa­cja miejsc! Roz­pocz­nie­my ją w ponie­dzia­łek, 20 listo­pa­da, o godzi­nie 20:00, jak zawsze przy uży­ciu ser­wi­su EVENEA. 

Gry popro­wa­dzi­my dla was w sali F.028 Pomor­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go w Gdy­ni. Mile widzia­ne stro­je czar­ne i złote 😉

Do zoba­cze­nia!

Bilety

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Ostatnie kroki na Marsie

25.11.2023 r. godz. 00:00 Wstęp wolny.

Day CAre(a) 51

25.11.2023 r. godz. 00:00 Wstęp wolny.

Archiwum

25.11.2023 r. godz. 00:00 Wstęp wolny.

Are You Like Ok’ Beastfucker?

25.11.2023 r. godz. 00:00 Wstęp wolny.

They Say You Should Beg Your Plants for Mercy

25.11.2023 r. godz. 00:00 Wstęp wolny.