Archiwum - BlackBox 3City

Archiwum

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The term larp came befo­re live action role play­ing and any­one who says dif­fe­ren­tly is delusional.”
— Prof. J.Schellinson, Holi­stic Uni­ver­si­ty of New Terra

“The­re is no way to put the­se pie­ces toge­ther. And if we try, we will not only cre­ate fal­se nar­ra­ti­ve, fal­se expe­rien­ce. We’ll cre­ate fal­se histo­ry. One must admit: Larp. Is. Lost.”
— PhD R. Salen­zim­mer Depart­ment of Arche­olo­gy, Uni­ver­si­ty of Sirius B.

Opis

W odle­głej przy­szło­ści Zie­mia jest jed­nym wiel­kim sta­no­wi­skiem arche­olo­gicz­nym. Gra­cze wcie­la­ją się w arche­olo­gów spe­cja­li­zu­ją­cych się w bada­niach tego, jak bawi­li się sta­ro­żyt­ni ludzie. Nie­daw­no pod­czas wyko­pa­lisk odna­le­zio­no naj­więk­szy zbiór frag­men­tów dzia­łal­no­ści nazy­wa­nej „larp”. Zebra­li­ście się, aby prze­stu­dio­wać tę skryt­kę, zde­cy­do­wać, co powie ona spo­łe­czeń­stwu na temat tej for­my zaba­wy… Jeśli oczy­wi­ście uda się wam odna­le­zio­ne frag­men­ty poskła­dać w mniej lub bar­dziej spój­ną całość. 

Pro­blem w tym, że każ­dy z bada­czy ma inną teo­ria na temat tego, czym jest larp. Reli­gij­ny rytu­ał zwią­za­ny z post­prze­my­sło­wą ducho­wo­ścią? For­ma sztu­ki zare­zer­wo­wa­nej dla wybrań­ców? A może lukra­tyw­ny biz­nes, waż­ny dla ogól­no­świa­to­wej eko­no­mii? Łopa­ty na bok, uwa­żaj­my na szcząt­ki per­ga­mi­nów. Nie dowie­my się tego, jeśli nie zagramy!

Larp zdo­był nagro­dę w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2023 w kate­go­rii Most COBRA GOLD POWER POINTS. Zdo­był ich 1136,2.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.