Day CAre(a) 51 - BlackBox 3City

Day CAre(a) 51

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kryp­ty­da – hipo­te­tycz­ne zwie­rzę, któ­re­go ist­nie­nie jest obiek­tem badań kryp­to­zo­olo­gów, lecz nie zosta­ło potwier­dzo­ne przez zoo­lo­gię. Kryp­ty­dy to zwie­rzę­ta uzna­ne za daw­no wymar­łe bądź zna­ne z prze­ka­zów. Poszu­ki­wa­niem kryp­tyd zaj­mu­ją się kryptozoolodzy. 

Ze wzglę­du na brak wia­do­mo­ści, do jakiej gru­py zwie­rząt mają nale­żeć kryp­ty­dy, dzie­li się je pod kątem śro­do­wi­ska życio­we­go na:
1. wod­ne – zamiesz­ku­ją­ce zbior­ni­ki wod­ne, np. Potwór z Loch Ness, Champ, Trun­ko, Moke­le-Mbem­be, Morgawr;
2. lądo­we – poru­sza­ją­ce się po lądzie, np. Chu­pa­ca­bra, Yeti, Yowie, Kasai Rex, Bestia z Gévaudan;
3. powietrz­ne – umie­ją­ce latać, poru­sza­ją­ce się w powie­trzu, np. Moth­man, Dia­beł z New Jersey.

Nie­kie­dy wyróż­nia się tak­że kryp­ty­dy człe­ko­kształt­ne, np. Yeti, Wiel­ka Stopa

źró­dło: Wikipedia

Opis

W tej grze jeste­ście pra­cow­ni­ka­mi dzien­nej pla­ców­ki opie­kuń­czej, w któ­rej prze­by­wa­ją małe kryp­ty­dy. Wasi pod­opiecz­ni wyka­zu­ją uwiel­bie­nie dla cha­osu, oraz spo­ro kre­atyw­no­ści i cie­ka­wo­ści — jak to dzie­ci. Nie­ste­ty, potra­fią znacz­nie wię­cej. Mogą prze­ni­kać przez ścia­ny, pła­kać krwią, wygła­szać zło­wiesz­cze prze­po­wied­nie na temat zagła­dy lub zawsze być tak cho­ler­nie nie­wy­raź­ne na zdję­ciach, że nie­moż­li­we jest zro­bie­nie im dobre­go zdję­cia do coty­go­dnio­we­go biu­le­ty­nu klasowego.

Jed­nym z waszych obo­wiąz­ków w pra­cy jest reje­stro­wa­nie i prze­glą­da­nie rapor­tów o incy­den­tach. Mogą to być zwy­kłe wypad­ki, ura­zy i pro­ble­my z aspo­łecz­nym zacho­wa­niem, jakie zda­rza­ją się w każ­dym przed­szko­lu. Ale zda­rza­ją się też inne… Sytu­acje. Dla­te­go regu­lar­ne spo­tka­nia i dro­bia­zgo­we notat­ki poma­ga­ją wychwy­cić wzor­ce lub moty­wy nie­po­ko­ją­cych zda­rzeń i dowie­dzieć się, jak lepiej zare­ago­wać na nie w przyszłości.

Weź­my przy­kład z wczo­raj. Czy ten zło­wiesz­czy, świe­cą­cy por­tal na skra­ju pla­cu zabaw potrze­bu­je dodat­ko­we­go ogrodzenia? 

Larp zdo­był nagro­dę w kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2023 w kate­go­rii Game We Are Most Exci­ted to Play.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.