Ostatnie kroki na Marsie - BlackBox 3City

Ostatnie kroki na Marsie

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat, scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

Zaczę­ło się od Big Enter­pri­se 1, czy­li „BE‑1”. Naj­bar­dziej ambit­ny pro­jekt w histo­rii ludzkości.
BE‑1 stoi teraz bez­czyn­nie, cicho i mar­two, na powierzch­ni Mar­sa jako… Publicz­na porażka.
Pro­jekt sfi­nan­so­wa­ny przez naj­bar­dziej ego­cen­trycz­nych miliar­de­rów na Zie­mi oraz ich inwestorzy/followerów skoń­czył jako kupa złomu.

Na szczę­ście zawsze może­my liczyć na ludz­ką chci­wość. Po co ci jeden sta­tek kosmicz­ny, sko­ro oszczę­dza­jąc na mate­ria­łach, możesz wybu­do­wać w tej samej cenie dwa? Wyda­rzy­ła się kata­stro­fa? Nic nie szko­dzi! Byli­śmy na to przygotowani!

Opis

Sce­na­riusz to gra scie­n­ce-fic­tion osa­dzo­na w nie­da­le­kiej przy­szło­ści. Opo­wia­da o misji ratun­ko­wej na Mar­sa, któ­ra zakoń­czy­ła się nie­po­wo­dze­niem. Jest rok 2030. Gra­cze wcie­la­ją się w role astro­nau­tów, któ­rzy zma­ga­ją się z poraż­ką, ale jed­no­cze­śnie odkry­wa­ją głę­bie wię­zi, któ­re się pomię­dzy nimi zawiązały. 

Chro­no­lo­gia gry jest odwró­co­na. Larp zaczy­na się od powro­tu na Zie­mię z nie­uda­nej wypra­wy, a koń­czy brie­fin­giem i pierw­szym spo­tka­niem astro­nau­tów. Posta­cie gry ule­gły pod­czas misji krót­ko­trwa­łej amne­zji. Pamięć powra­ca im stop­nio­wo, odkry­wa­jąc kolej­ne szcze­gó­ły misji. Dzię­ki temu zabie­go­wi uczest­ni­cy gry mogą kon­stru­ować wspól­ną histo­rię w ory­gi­nal­ny i rzad­ko spo­ty­ka­ny sposób.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.