Are You Like Ok’ Beastfucker? - BlackBox 3City

Are You Like Ok’ Beastfucker?

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

The tables have turned,
The ties that bind,
Were twi­sted and torn to shreds.
Up came the heat
Thro­ugh the cracks in the streets
Red from the ban­kers we’ve bled.
Ste­eped in tra­di­tion, our teeth are all mis­sing. We drink from the Bel­ly of the beast.

Micha­el Lucia­no, “The Bel­ly of the Beast”

Opis

Nie­po­ko­ją­ca i nie­przy­jem­na gra o rodzi­nie, chci­wo­ści, poświę­ce­niu, zdra­dzie, fał­szy­wym współ­czu­ciu i rucha­niu się z bestią. Sce­na­riusz inspi­ro­wa­ny jest gra­mi Are You Like Ok’? Car­ly Kocu­rek oraz Beast­fuc­ker Ale­xy Kirch­ner i Wen­dy Gorman.

Posta­cie w grze to przed­sta­wi­cie­le i przed­sta­wi­ciel­ki naj­młod­szej gene­ra­cji jed­nej z naj­bo­gat­szych rodzin w USA. Fami­lia zawdzię­cza swój mają­tek mrocz­ne­mu pak­to­wi, jakim wie­le lat temu zwią­za­ła się z potęż­ną Bestią. Raz na poko­le­nie wszy­scy “mło­dzi” uda­ją się na odlu­dzie, by upra­wiać z “opie­ku­nem” rodzi­ny seks. Jed­no z nich zawsze wra­ca, nio­sąc w cie­le pomiot bestii. Taka jest cena za suk­ces, powo­dze­nie, zdro­wie i dosta­tek pozo­sta­łych człon­ków klanu.

Nie wszy­scy w rodzi­nie o tym wie­dzą. Pod­czas dorocz­nej impre­zy fir­mo­wej pięk­ne i mło­de kuzy­no­stwo ocze­ku­je na ogło­sze­nie, kto spo­śród nich dołą­czy do zarzą­du rodzin­ne­go kon­cer­nu. Gdy jed­no z nich nie­ocze­ki­wa­nie zni­ka, ich dobry nastrój pryska. 

Część z nich domy­śla się, co się sta­ło. Poszu­kaj­my, pociesz­my, zapo­mnij­my o spra­wie. Nie ma cza­su. Na sce­nę nie­ba­wem wkro­czy gwiaz­da wie­czo­ru, Beyoncé.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

W grze pojawiają się straszne lub obrzydliwe elementy

W grze poja­wia­ją się strasz­ne lub obrzy­dli­we elementy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.