Are you like Ok? - BlackBox 3City

Are you like Ok?

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The most ten­der pla­ce in my heart is for strangers
I know it’s unkind, but my own blo­od is much too dangerous
Han­gin’ round the ceiling half the time
Han­gin’ round the ceiling half the time
Com­pa­red to some, I’ve been around
But I real­ly tried so hard
That echo cho­rus lied to me with its
Hold on, hold on, hold on, hold on”

- Niko Case, “Hold On, Hold On”

Opis

Jest wrze­sień 2004. Jesteś na kon­cer­cie Neko Case w Roano­ke w Vir­gi­nii. Noc jest ide­al­na, wystę­py super, wszyst­ko wyda­je się w porząd­ku z wyjąt­kiem: w toa­le­cie napo­ty­kasz smut­ną Kobietę. 

Dla­cze­go jest smut­na? Czy możesz jej pomóc? Czy powinieneś/as? W łazien­ce jest jesz­cze kil­ka osób oprócz cie­bie. Może ogar­nie to ktoś inny? Głów­ny występ zaczy­na się o pół­no­cy, zosta­ło do nie­go jesz­cze tro­chę cza­su.
Co robisz?

Kame­ral­ny fre­eform ame­ry­kań­skiej autor­ki to opo­wieść o nie­zna­jo­mych, któ­rzy przy­no­szą odro­bi­nę wspar­cia w nie­spo­dzie­wa­nych momen­tach. W kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2022 gra zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii “Kate Fol­k’s Cho­ice Hono­ra­ble Mention”.

Wymagania

Możesz przyjść na larp w dowol­nym stro­ju, ale mile widzia­na będzie impre­zo­wa sty­lo­ovka. Tro­chę wię­cej biżu­te­rii, nie­co moc­niej­szy maki­jaż, ulu­bio­na blu­za “na spe­cjal­ne wyj­ście”. Toreb­ka, ple­cak lub poręcz­na saszet­ka peł­na dro­bia­zgów to kolej­ny rekwi­zyt ubar­wia­ją­cy grę! Weź ze sobą drob­ne, przy­pad­ko­we przed­mio­ty: pacz­kę gum do żucia, note­sik, kolo­ro­wy skra­wek papie­ru, kosme­ty­ki do maki­ja­żu, pre­zer­wa­ty­wy, man­da­ryn­kę, butel­kę wody. Kto wie, któ­ry z nich się przyda?

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.