BlackBox No.111 – Golden Cobra +

Czas: 07.01.2023 r. godz. 16:00

Zapra­sza­my na tra­dy­cyj­ny dzień z fre­efor­ma­mi wyróż­nio­ny­mi w kon­kur­sie Gol­den Cobra! Spo­śród gier wyróż­nio­nych i nagro­dzo­nych w edy­cji 2022 wybra­li­śmy dwa sce­na­riu­sze, któ­re nie tyl­ko zwró­ci­ły naszą i uwa­gę, ale rów­nież nada­ją się do popro­wa­dze­nia w warian­cie sta­cjo­nar­nym. Nasze spo­tka­nie uzu­peł­ni też świe­żut­ki jeep­form trój­miej­skie­go auto­ra, Mar­ci­na Zaj­dla. Oto co dla Was przygotowaliśmy:

Sunrise

Nasze spo­tka­nie otwo­rzy reflek­syj­ny fre­eform Antho­ne­go Dra­pe­au to gra o wam­pi­rach z roz­gryw­ką w nur­cie play to loose. Posta­cie pro­wa­dzo­ne przez gra­czy już prze­gra­ły, bo dopro­wa­dzi­ły do zagła­dy swo­je impe­rium. W rekach gra­czy pozo­sta­je decy­zja co do tego, w jakim sty­lu odej­dą. Według jury oka­za­ła się naj­lep­sza w kate­go­rii “Best Short Game”.

Are You Like OK?

Sło­d­ko-gorz­ki fre­eform Car­ly Kocu­rek to dra­mat oby­cza­jo­wy o spon­ta­nicz­nie rodzą­cej się, chwi­lo­wej przy­jaź­ni i nie­ocze­ki­wa­nym wspar­ciu otrzy­my­wa­nym cza­sem od obcych ludzi w trud­nych chwi­lach. Gra zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii “Kate Folk’s Cho­ice Hono­ra­ble Men­tion”. Eki­pie Black­Bo­xu pozwo­li­ła zaś odkryć kom­plet­nie nie­zna­ną wcze­śniej artyst­kę zza Atlantyku.

Nieruchomości

Wie­czór zamknie czar­na kome­dia z ele­men­ta­mi fan­ta­stycz­ny­mi, któ­rą napi­sał Mar­ci­na Zaj­del. Spo­tka­nie pośred­ni­ków w han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi to oka­zja do prze­chwa­łek i dzie­le­nia się histo­ria­mi o naj­cie­kaw­szych Klien­tach, z jaki­mi mie­li stycz­ność. Larp jest jeep­for­mem, zapra­sza­my więc nie tyl­ko oso­by chcą­ce zagrać, ale i publiczność.

Miejsce

Zde­cy­do­wa­li­śmy, że nasz pierw­szy black­box w roku 2023 będzie wyda­rze­niem dar­mo­wym! Moż­na przy­nieść swo­je napo­je i prze­ką­ski. Spo­ty­ka­my się w sali F.017 na par­te­rze budyn­ku IV Pomor­skie­go Par­ku Nauko­­wo-Tech­no­­lo­­gi­cz­ne­­go w Gdy­ni Redło­wie (wej­ście od stro­ny skrzy­żo­wa­nia ul. Stryj­skiej i al. Zwycięstwa).

Bilety

Aby wziąć udział w grze, wystar­czy zare­zer­wo­wać sobie miej­sce w ser­wi­sie EVENEA. Rezer­wa­cje otwo­rzy­my we wto­rek, 3go stycz­nia, o godzi­nie 20:00.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Nieruchomości

07.01.2023 r. godz. 18:00 Wstęp wolny.

Are you like Ok?

07.01.2023 r. godz. 17:00 Wstęp wolny.

Sunrise

07.01.2023 r. godz. 16:00 Wstęp wolny.