Sunrise - BlackBox 3City

Sunrise

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: dra­mat, urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2 — 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The world chan­ges, we do not, the­re lies the iro­ny that final­ly kills us.”

- Armand, “Inte­rview with the Vampire”

Opis

Wam­pi­ry osią­gnę­ły swój odwiecz­ny cel: cał­ko­wi­cie zdo­mi­no­wa­ły ludz­kość. Nie­ste­ty, oka­za­ły się tak samo sku­tecz­ne, jak krót­ko­wzrocz­ne. Szyb­ko dopro­wa­dzi­ły do cał­ko­wi­te­go wynisz­cze­nia gatun­ku, któ­ry był ich jedy­nym poży­wie­niem. Teraz, wraz z wygi­nię­ciem ludzi, rów­nież i wam­pi­ry cze­ka nie­uchron­ny upadek.

Pod­czas lar­pu gra­cze wcie­la­ją się w jed­nych z ostat­nich przed­sta­wi­cie­li wymie­ra­ją­cej rasy. Nie­wiel­ka gru­pa wam­pi­rów zasia­dła na szczy­cie wzgó­rza i cze­ka na wschód słoń­ca. Szyb­ka śmierć wyda­je się lep­szym roz­wią­za­niem niż powol­ne kona­nie z gło­du. Jest już za póź­no, by zmie­nić zda­nie. Nim dosię­gną ich zabój­cze pro­mie­nie poran­ka, zosta­ło kil­ka ostat­nich chwil na reflek­sję nad świa­tem, jaki stwo­rzy­li i zniszczyli.

W kon­kur­sie lar­po­wym Gol­den Cobra 2022 gra zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii “Best Short Game”.

Wymagania

W mia­rę moż­li­wo­ści pro­si­my o przy­by­cie we współ­cze­snej, ciem­nej i mrocz­nej sty­li­za­cji. Przy­da się też pod­sta­wo­wy, gotyc­ki maki­jaż. Za inspi­ra­cję może cykl fil­mo­wy “Under­world”.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.