Strona główna » urban fantasy

Mabon

Jest to dzień oczysz­cze­nia i przy­go­to­wań. Oczysz­cza­ją­ca woda zmy­wa nie­pew­ność i daje chwi­le wytchnie­nia zbo­la­łym. To nie tyl­ko czas szy­ko­wa­nia zapa­sów, ostat­nich zbio­rów orze­chów i ziół. To też czas odna­wia­nia ochron­nych krę­gów i kre­śle­nia run. Sce­na­riusz jest dedy­ko­wa­ny roz­li­cze­niom i pod­su­mo­wa­niom. Ostat­nim poże­gna­niom i zamy­ka­niu spraw. Trud­nym roz­mo­wom i ostat­nim być może szcze­rym uśmie­chom tego roku. …

Mabon Read More »

Lammas

Jest to czas rywa­li­zo­wać nie tyl­ko magicz­nie (na dro­dze poje­dyn­ków i wyzwań, gier i zakła­dów), ale i fizycz­nie. Bie­ga­jąc, uka­zu­jąc swą zwin­ność, upra­wia­jąc zapa­sy. Oczy­wi­ście, tam gdzie gro­ma­dzi­li się mło­dzi ludzie, orga­ni­zo­wa­no i tar­gi. Z tar­ga­mi przy­szły poka­zy rze­mio­sła, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych i innych — w któ­rych, co nie zaska­ku­je, rów­nież poczę­to rywa­li­zo­wać. I tak stał …

Lam­mas Read More »

Panteon 95

Czym­że są bogo­wie bez wyznaw­ców? Rok 1995, tygiel wszyst­kich kul­tur świa­ta: Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Daw­no zapo­mnia­ni, antycz­ni bogo­wie z róż­nych kul­tur żyją wśród śmier­tel­ni­ków, wspo­mi­na­jąc cza­sy swej potę­gi. Jed­ni przy­wy­kli do dobro­dziejstw postę­pu­ją­ce­go świa­ta, inni wciąż nie potra­fią odna­leźć się w bla­sku miej­skich neo­nów. Nie­gdyś mia­rą ich mocy byli wier­ni wyznaw­cy. Dziś wyznaw­ców zdo­by­wa tech­no­lo­gia, która …

Pan­te­on 95 Read More »

Pod mocnym aniołem

Larp Pod moc­nym anio­łem pro­po­nu­je wizję Nie­ba w krzy­wym zwier­cia­dle. Pod­czas gry anio­ło­wie, a tak­że inni miesz­kań­cy Nie­ba, będą zwie­rzać się ze swo­ich pro­ble­mów. Zada­niem współ­gra­czy będzie udzie­le­nie im sku­tecz­nych rad, w zgod­nie z wła­snym sumie­niem. Wraz z wydłu­ża­ją­cym się cza­sem pobytu/zwiększającym się stę­że­niem alko­ho­lu we krwi anio­łów w pubie, ich prze­ko­na­nia będą się coraz bardziej …

Pod moc­nym anio­łem Read More »

Out of the Closet

Gra­cze wcie­la­ją się w role przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go sej­mu obra­du­ją­cych nad pro­jek­tem nowej usta­wy – roz­pa­tru­ją­cej obo­wiąz­ki i przy­wi­le­je nowo ujaw­nio­nej mniej­szo­ści etnicz­nej w świe­tle Pol­skie­go prawa.

Przewiń do góry