Panteon 95 - BlackBox 3City

Panteon 95

Autor/zy:

Kon­wen­cja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 15

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jako pierw­szy ini­cja­ty­wę wyka­zał Odyn, któ­ry uznał za koniecz­ne odbu­do­wa­nie rela­cji mię­dzy Zapo­mnia­ny­mi. Ze wzglę­du na nęka­ją­ce go prze­czu­cie o poten­cjal­nym zagro­że­niu ze stro­ny Nowych Bogów, Odyn zapro­po­no­wał spo­tka­nie na neu­tral­nym grun­cie: w nale­żą­cym do Heka­te pubie, będą­cym bez­piecz­nym azy­lem dla Zapomnianych.

W tym­że dusz­nym barze, gdzieś w Los Ange­les, w opa­rach dymu oraz despe­ra­cji, czas sta­nął w miej­scu. Z gło­śni­ków sączą się kla­sy­ki roc­ka, a wnę­trze sta­no­wi wspo­mnie­nie daw­ne­go kró­le­stwa pod­zie­mi. Jed­no jest pew­ne… Będzie to miej­sce, w któ­rym może powstać histo­ria nowe­go Panteonu.

Bóstwa, mimo lat spę­dzo­nych z dala od resz­ty Pan­te­onu, zde­cy­do­wa­ły się przy­być na miej­sce. Nad­cho­dzą­ce zagro­że­nie nie jest jed­nak jedy­nym powo­dem ich obecności…

Opis

Czym­że są bogo­wie bez wyznaw­ców? Rok 1995, tygiel wszyst­kich kul­tur świa­ta: Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Daw­no zapo­mnia­ni, antycz­ni bogo­wie z róż­nych kul­tur żyją wśród śmier­tel­ni­ków, wspo­mi­na­jąc cza­sy swej potę­gi. Jed­ni przy­wy­kli do dobro­dziejstw postę­pu­ją­ce­go świa­ta, inni wciąż nie potra­fią odna­leźć się w bla­sku miej­skich neo­nów. Nie­gdyś mia­rą ich mocy byli wier­ni wyznaw­cy. Dziś wyznaw­ców zdo­by­wa tech­no­lo­gia, któ­ra dała życie nowym, rosną­cym w siłę bóstwom, zna­nym jako Media. W coraz więk­szej ilo­ści domostw poja­wia się Inter­net – okno na świat nowych zwo­len­ni­ków Mediów. Cza­sy życia w ukry­ciu przed inny­mi boga­mi minę­ły. Zapra­sza­my na larp inspi­ro­wa­ny powie­ścią Ame­ry­kań­scy Bogo­wie Neila Gaimana.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.