Strona główna » Larpy » Panteon 95

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 15

Larp poprowad­zono na:

Jako pier­wszy inic­jaty­wę wykazał Odyn, który uznał za konieczne odbu­dowanie relacji między Zapom­ni­any­mi. Ze wzglę­du na nęka­jące go przeczu­cie o potenc­jal­nym zagroże­niu ze strony Nowych Bogów, Odyn zapro­ponował spotkanie na neu­tral­nym grun­cie: w należą­cym do Hekate pubie, będą­cym bez­piecznym azylem dla Zapom­ni­anych.

W tymże dusznym barze, gdzieś w Los Ange­les, w oparach dymu oraz des­per­acji, czas stanął w miejs­cu. Z głośników sączą się klasy­ki roc­ka, a wnętrze stanowi wspom­nie­nie dawnego królest­wa podzie­mi. Jed­no jest pewne… Będzie to miejsce, w którym może pow­stać his­to­ria nowego Pan­teonu.

Bóst­wa, mimo lat spęd­zonych z dala od resz­ty Pan­teonu, zde­cy­dowały się przy­być na miejsce. Nad­chodzące zagroże­nie nie jest jed­nak jedynym powo­dem ich obec­noś­ci…

Opis

Czymże są bogowie bez wyz­naw­ców? Rok 1995, tygiel wszys­t­kich kul­tur świa­ta: Stany Zjed­noc­zone. Dawno zapom­ni­ani, anty­czni bogowie z różnych kul­tur żyją wśród śmiertel­ników, wspom­i­na­jąc cza­sy swej potę­gi. Jed­ni przy­wyk­li do dobrodziejstw postępu­jącego świa­ta, inni wciąż nie potrafią odnaleźć się w blasku miejs­kich neonów. Niegdyś miarą ich mocy byli wierni wyz­naw­cy. Dziś wyz­naw­ców zdoby­wa tech­nolo­gia, która dała życie nowym, ros­ną­cym w siłę bóst­wom, znanym jako Media. W coraz więk­szej iloś­ci domostw pojaw­ia się Inter­net – okno na świat nowych zwolen­ników Mediów. Cza­sy życia w ukryciu przed inny­mi boga­mi minęły. Zaprasza­my na larp inspirowany powieś­cią Amerykańs­cy Bogowie Neila Gaimana.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religi­jną.

Przewiń do góry