Autor/zy:

For­mat: larp terenowy

Kon­wenc­ja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10 +

Larp poprowad­zono na:

Mabon to świę­to żywiołu wody, która nad­chodzi wraz z jesi­en­ny­mi deszcza­mi. Jest to czas koń­ca zbiorów, zbiera­nia ostat­nich owoców z drzew oraz grzy­bów i owoców leśnych. Świę­to dziękczynne wobec Zie­mi za jej doty­chcza­sowe dary. Dzięku­je­my też słab­nące­mu słońcu, które prze­chowało nasze zbio­ry. Za kil­ka miesię­cy Stary Król ode­jdzie, czas mu więc dziękczynić. Co znami­enne, jest to też świę­to Aval­onu i jego czar­o­dziejek — boginek. Moment równowa­gi między Światłem i Ciem­noś­cią. Prze­sile­nie jesi­enne jest cza­sem Tajemnic.

Opis

Jest to dzień oczyszczenia i przy­go­towań. Oczyszcza­ją­ca woda zmy­wa niepewność i daje chwile wytch­nienia zbo­lałym. To nie tylko czas szykowa­nia zapasów, ostat­nich zbiorów orzechów i ziół. To też czas odnaw­ia­nia ochron­nych kręgów i kreśle­nia run. 
Sce­nar­iusz jest dedykowany rozliczeniom i pod­sumowan­iom. Ostat­nim pożeg­nan­iom i zamyka­niu spraw. Trud­nym roz­mowom i ostat­nim być może szcz­erym uśmiechom tego roku.  Mierze­niu się z nad­chodzącą zimą. 

Wymagania

Dodaj mag­ię do współczes­nego stro­ju. Uczyń amule­ty z codzi­en­nych przed­miotów. To wystarczy.

Ważne

Gra pochodzi ze zbioru 8 sce­nar­iuszy “Urban Tribes: Mamih­lap­inat­a­pai”. Postaci zostaną stwor­zone pod­czas warsz­tatów przedgrowych.

Urban Tribes jest opowieś­cią o poszuki­wa­niu magii — w otacza­ją­cym nas świecie, a także w marzeni­ach i we wspól­nie przeży­wanych opowieś­ci­ach. Wspólne tworze­nie opowieś­ci zaś jest najwyższą for­mą magii prak­tykowaną przez miejskie plemiona.

Mamih­lap­inat­a­pai — to słowo z wymarłego już języ­ka Jagan, plemienia z Zie­mi Ognis­tej. Oznacza: bezskutecznie spoglą­dać na innych w nadziei, że ktoś zro­bi to, co jest przez wszys­t­kich pożądane.

Autorem set­tin­gu i jego opisów jest Dominik Dembiński.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Przewiń do góry