Mabon - BlackBox 3City

Mabon

Autor/zy:

Kon­wen­cja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Mabon to świę­to żywio­łu wody, któ­ra nad­cho­dzi wraz z jesien­ny­mi desz­cza­mi. Jest to czas koń­ca zbio­rów, zbie­ra­nia ostat­nich owo­ców z drzew oraz grzy­bów i owo­ców leśnych. Świę­to dzięk­czyn­ne wobec Zie­mi za jej dotych­cza­so­we dary. Dzię­ku­je­my też słab­ną­ce­mu słoń­cu, któ­re prze­cho­wa­ło nasze zbio­ry. Za kil­ka mie­się­cy Sta­ry Król odej­dzie, czas mu więc dzięk­czy­nić. Co zna­mien­ne, jest to też świę­to Ava­lo­nu i jego cza­ro­dzie­jek — bogi­nek. Moment rów­no­wa­gi mię­dzy Świa­tłem i Ciem­no­ścią. Prze­si­le­nie jesien­ne jest cza­sem Tajemnic.

Opis

Jest to dzień oczysz­cze­nia i przy­go­to­wań. Oczysz­cza­ją­ca woda zmy­wa nie­pew­ność i daje chwi­le wytchnie­nia zbo­la­łym. To nie tyl­ko czas szy­ko­wa­nia zapa­sów, ostat­nich zbio­rów orze­chów i ziół. To też czas odna­wia­nia ochron­nych krę­gów i kre­śle­nia run. 
Sce­na­riusz jest dedy­ko­wa­ny roz­li­cze­niom i pod­su­mo­wa­niom. Ostat­nim poże­gna­niom i zamy­ka­niu spraw. Trud­nym roz­mo­wom i ostat­nim być może szcze­rym uśmie­chom tego roku.  Mie­rze­niu się z nad­cho­dzą­cą zimą. 

Wymagania

Dodaj magię do współ­cze­sne­go stro­ju. Uczyń amu­le­ty z codzien­nych przed­mio­tów. To wystarczy.

Ważne

Gra pocho­dzi ze zbio­ru 8 sce­na­riu­szy “Urban Tri­bes: Mamih­la­pi­na­ta­pai”. Posta­ci zosta­ną stwo­rzo­ne pod­czas warsz­ta­tów przedgrowych.

Urban Tri­bes jest opo­wie­ścią o poszu­ki­wa­niu magii — w ota­cza­ją­cym nas świe­cie, a tak­że w marze­niach i we wspól­nie prze­ży­wa­nych opo­wie­ściach. Wspól­ne two­rze­nie opo­wie­ści zaś jest naj­wyż­szą for­mą magii prak­ty­ko­wa­ną przez miej­skie plemiona.

Mamih­la­pi­na­ta­pai — to sło­wo z wymar­łe­go już języ­ka Jagan, ple­mie­nia z Zie­mi Ogni­stej. Ozna­cza: bez­sku­tecz­nie spo­glą­dać na innych w nadziei, że ktoś zro­bi to, co jest przez wszyst­kich pożądane.

Auto­rem set­tin­gu i jego opi­sów jest Domi­nik Dembiński.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.