Strona główna » larp » larp terenowy

Pod powierzchnią Kasalli

Larp zabierze graczy w niezwykłą podróż w jed­no z najbardziej znanych uni­w­er­sów sci­ence fic­tion: Star Trek. Chce­my opowiedzieć his­torię o spotka­niu oby­wa­teli Fed­er­acji i mieszkańców plan­e­ty ery prekos­micznej, niema­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych światów. Będzie to opowieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecznej współpra­cy; o nieusta­ją­cym kon­flik­cie między zasada­mi a uczu­ci­a­mi. Wspól­nie poszukamy odpowiedzi …

Pod powierzch­nią Kasal­li Read More »

Mabon

Jest to dzień oczyszczenia i przy­go­towań. Oczyszcza­ją­ca woda zmy­wa niepewność i daje chwile wytch­nienia zbo­lałym. To nie tylko czas szykowa­nia zapasów, ostat­nich zbiorów orzechów i ziół. To też czas odnaw­ia­nia ochron­nych kręgów i kreśle­nia run. Sce­nar­iusz jest dedykowany rozliczeniom i pod­sumowan­iom. Ostat­nim pożeg­nan­iom i zamyka­niu spraw. Trud­nym roz­mowom i ostat­nim być może szcz­erym uśmiechom tego roku. …

Mabon Read More »

Lammas

Jest to czas rywal­i­zować nie tylko mag­icznie (na drodze poje­dynków i wyzwań, gier i zakładów), ale i fizy­cznie. Bie­ga­jąc, ukazu­jąc swą zwin­ność, upraw­ia­jąc zapasy. Oczy­wiś­cie, tam gdzie gro­madzili się młodzi ludzie, orga­ni­zowano i tar­gi. Z targa­mi przyszły pokazy rzemiosła, umiejęt­noś­ci plas­ty­cznych i innych — w których, co nie zaskaku­je, również poczę­to rywal­i­zować. I tak stał …

Lam­mas Read More »

Noc Dziwów

Noc Kupały to słowiańs­ka noc prze­sile­nia let­niego, w którą młodzi ludzie schodzą by świę­tować dzień radoś­ci, miłoś­ci i płod­noś­ci. Umęczeni chłop­skim życiem młodzież, może w końcu porzu­cić wszelkie zakazy i baw­ić się. To jest świę­to kocha­nia, zakocha­nia, miłoś­ci, żądzy, prag­nień i swo­body. Jesteś­cie pozbaw­ieni wszel­kich zobow­iązań jakie mieliś­cie do tej pory. Doz­na­nia tej nocy są niemal …

Noc Dzi­wów Read More »

Przewiń do góry