Strona główna » larp » larp terenowy

Pod powierzchnią Kasalli

Larp zabie­rze gra­czy w nie­zwy­kłą podróż w jed­no z naj­bar­dziej zna­nych uni­wer­sów scien­ce fic­tion: Star Trek. Chce­my opo­wie­dzieć histo­rię o spo­tka­niu oby­wa­te­li Fede­ra­cji i miesz­kań­ców pla­ne­ty ery pre­ko­smicz­nej, nie­ma­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych świa­tów. Będzie to opo­wieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecz­nej współ­pra­cy; o nie­usta­ją­cym kon­flik­cie mię­dzy zasa­da­mi a uczu­cia­mi. Wspól­nie poszu­ka­my odpowiedzi …

Pod powierzch­nią Kasal­li Read More »

Mabon

Jest to dzień oczysz­cze­nia i przy­go­to­wań. Oczysz­cza­ją­ca woda zmy­wa nie­pew­ność i daje chwi­le wytchnie­nia zbo­la­łym. To nie tyl­ko czas szy­ko­wa­nia zapa­sów, ostat­nich zbio­rów orze­chów i ziół. To też czas odna­wia­nia ochron­nych krę­gów i kre­śle­nia run. Sce­na­riusz jest dedy­ko­wa­ny roz­li­cze­niom i pod­su­mo­wa­niom. Ostat­nim poże­gna­niom i zamy­ka­niu spraw. Trud­nym roz­mo­wom i ostat­nim być może szcze­rym uśmie­chom tego roku. …

Mabon Read More »

Lammas

Jest to czas rywa­li­zo­wać nie tyl­ko magicz­nie (na dro­dze poje­dyn­ków i wyzwań, gier i zakła­dów), ale i fizycz­nie. Bie­ga­jąc, uka­zu­jąc swą zwin­ność, upra­wia­jąc zapa­sy. Oczy­wi­ście, tam gdzie gro­ma­dzi­li się mło­dzi ludzie, orga­ni­zo­wa­no i tar­gi. Z tar­ga­mi przy­szły poka­zy rze­mio­sła, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych i innych — w któ­rych, co nie zaska­ku­je, rów­nież poczę­to rywa­li­zo­wać. I tak stał …

Lam­mas Read More »

Noc Dziwów

Noc Kupa­ły to sło­wiań­ska noc prze­si­le­nia let­nie­go, w któ­rą mło­dzi ludzie scho­dzą by świę­to­wać dzień rado­ści, miło­ści i płod­no­ści. Umę­cze­ni chłop­skim życiem mło­dzież, może w koń­cu porzu­cić wszel­kie zaka­zy i bawić się. To jest świę­to kocha­nia, zako­cha­nia, miło­ści, żądzy, pra­gnień i swo­bo­dy. Jeste­ście pozba­wie­ni wszel­kich zobo­wią­zań jakie mie­li­ście do tej pory. Dozna­nia tej nocy są niemal …

Noc Dzi­wów Read More »

Przewiń do góry