Forma: larp terenowy

 • Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej

  Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej

  Eks­pe­dy­cja cza­ro­dziei z Aka­de­mii Magicz­nej to gra, któ­ra sku­pia się na eks­plo­ra­cji tere­nu w celu odkry­cia wszyst­kich zaga­dek i wspól­nym opo­wie­dze­niu histo­rii. Jej prze­bieg i finał będą zale­żeć od decy­zji Gra­czy. Larp dzie­je się w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w posta­ci magów-naukow­ców (o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia w magicz­nych sztu­kach) oraz…

 • Dalekie Światła

  Dalekie Światła

  Wyobra­ża­li­ście sobie kie­dyś, co by powsta­ło z połą­cze­nia Wład­cy Pier­ście­ni oraz Mad Maxa? W świe­cie gry Dale­kie Świa­tła (org. Lofty Beacons) cywi­li­za­cja upa­dła w ogniu ato­mo­wej zagła­dy. Oca­la­li, roz­pro­sze­ni ludzie zaczę­li two­rzyć nowe spo­łe­czeń­stwa. Ple­mio­na zarzą­dza­ne są w bar­dziej pry­mi­tyw­ny, ple­mien­ny lub też feu­dal­ny spo­sób. Kra­ina, w któ­rej roz­gry­wa się akcja gry, jest kon­se­kwent­nie pod­bi­ja­na…

 • Pod powierzchnią Kasalli

  Pod powierzchnią Kasalli

  Larp zabie­rze gra­czy w nie­zwy­kłą podróż w jed­no z naj­bar­dziej zna­nych uni­wer­sów scien­ce fic­tion: Star Trek. Chce­my opo­wie­dzieć histo­rię o spo­tka­niu oby­wa­te­li Fede­ra­cji i miesz­kań­ców pla­ne­ty ery pre­ko­smicz­nej, nie­ma­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych świa­tów. Będzie to opo­wieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecz­nej współ­pra­cy; o nie­usta­ją­cym kon­flik­cie mię­dzy zasa­da­mi a uczu­cia­mi. Wspól­nie poszu­ka­my odpo­wie­dzi…

 • Mabon

  Mabon

  Jest to dzień oczysz­cze­nia i przy­go­to­wań. Oczysz­cza­ją­ca woda zmy­wa nie­pew­ność i daje chwi­le wytchnie­nia zbo­la­łym. To nie tyl­ko czas szy­ko­wa­nia zapa­sów, ostat­nich zbio­rów orze­chów i ziół. To też czas odna­wia­nia ochron­nych krę­gów i kre­śle­nia run. Sce­na­riusz jest dedy­ko­wa­ny roz­li­cze­niom i pod­su­mo­wa­niom. Ostat­nim poże­gna­niom i zamy­ka­niu spraw. Trud­nym roz­mo­wom i ostat­nim być może szcze­rym uśmie­chom tego roku.…

 • Lammas

  Lammas

  Jest to czas rywa­li­zo­wać nie tyl­ko magicz­nie (na dro­dze poje­dyn­ków i wyzwań, gier i zakła­dów), ale i fizycz­nie. Bie­ga­jąc, uka­zu­jąc swą zwin­ność, upra­wia­jąc zapa­sy. Oczy­wi­ście, tam gdzie gro­ma­dzi­li się mło­dzi ludzie, orga­ni­zo­wa­no i tar­gi. Z tar­ga­mi przy­szły poka­zy rze­mio­sła, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych i innych — w któ­rych, co nie zaska­ku­je, rów­nież poczę­to rywa­li­zo­wać. I tak stał…