Noc Dziwów - BlackBox 3City

Noc Dziwów

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

Noc dzi­wów, noc roz­ko­szy i zaba­wy. Przy­by­waj­cie młodzi,
Przy­by­waj­cie jur­ni, na wie­czór magicz­ny, gdzie będzie­cie poszukiwać
Tajem­ni­cze­go kwia­tu papro­ci. Baw­cie się, tańcz­cie i jedz­cie do syta,
Zanim zaświ­ta pierw­szy pro­mień słońca.
Dzi­siaj wol­no, dzi­siaj wszyst­kie moce Wam są przychylne!
Wszak świę­to płod­no­ści i dobro­dziej­stwa, ale strzeż­cie się zatracenia.
Licho nie śpi, Licho czu­wa. W Kupał­noc­kę wie­le może się zdarzyć!

Opis

Noc Kupa­ły to sło­wiań­ska noc prze­si­le­nia let­nie­go, w któ­rą mło­dzi ludzie scho­dzą by świę­to­wać dzień rado­ści, miło­ści i płod­no­ści. Umę­cze­ni chłop­skim życiem mło­dzież, może w koń­cu porzu­cić wszel­kie zaka­zy i bawić się.

To jest świę­to kocha­nia, zako­cha­nia, miło­ści, żądzy, pra­gnień i swo­bo­dy. Jeste­ście pozba­wie­ni wszel­kich zobo­wią­zań jakie mie­li­ście do tej pory. Dozna­nia tej nocy są nie­mal nie­ziem­skie, ale ta Noc przy­cią­ga rów­nież inne byty, na któ­re trze­ba mieć oko.

Każ­dy marzy o odna­le­zie­niu magicz­ne­go Kwia­tu Papro­ci, by speł­nić swo­je naj­głęb­sze marze­nie, ale wszyst­ko ma swo­ją cenę. Noc Dzi­wów obu­dzi w Was naj­głęb­sze emo­cje, a świt przy­wró­ci do rze­czy­wi­sto­ści. Immer­sja jest klu­czo­wym sty­lem gry.

Wymagania

Noc Dzi­wów będzie mia­ła miej­sce po zmro­ku przy ogni­sku, aż do świtu.
Zale­ca­my ubra­nie się war­stwo­wo i cie­pło, oraz uży­cie środ­ków prze­ciw­ko komarom.
Mile widzia­ne stro­je ludo­we, pogań­skie, śre­dnio­wiecz­ne lub kli­ma­cie słowiańskim.

Ważne

Na lar­pie jedy­nym źró­dłem świa­tła będzie ogni­sko i lampiony.
Jed­ną z mecha­nik gry jest picie napa­ru (zio­ła / her­ba­tą lub woda), dla­te­go pro­si­my o zgło­sze­nie się do nas przed grą, jeśli macie aler­gie pokarmowe.
Pro­szę też o zgła­sza­nie pre­fe­ren­cji żywieniowych.

Pomo­cy mery­to­rycz­nej udzielili:
Jakub Poźle­wicz, Andrzej Piechrzała

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.