Lammas - BlackBox 3City

Lammas

Autor/zy:

Kon­wen­cja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10 +

Larp popro­wa­dzo­no na:

Sier­pień. Czas na Lamas, cel­tyc­ką festi­wal obej­mu­ją­cy zawo­dy lek­ko­atle­tycz­ne, bie­sia­dy i poka­zy zręcz­no­ści rze­mieśl­ni­ków. Tego dnia tań­czo­no i wędro­wa­no po wzgó­rzach i górach, odby­wa­jąc piel­grzym­ki i radu­jąc się latem i jego łaską bogów. Jest to też dzień, w któ­rym mago­wie znaj­du­ją wie­lo­set­let­nią wymów­kę do do reali­za­cji tego, co dopa­da ich w codzien­nym życiu raz po raz. Do rywa­li­za­cji i udo­wad­nia­nia sobie swych przewag.

Opis

Jest to czas rywa­li­zo­wać nie tyl­ko magicz­nie (na dro­dze poje­dyn­ków i wyzwań, gier i zakła­dów), ale i fizycz­nie. Bie­ga­jąc, uka­zu­jąc swą zwin­ność, upra­wia­jąc zapa­sy. Oczy­wi­ście, tam gdzie gro­ma­dzi­li się mło­dzi ludzie, orga­ni­zo­wa­no i tar­gi. Z tar­ga­mi przy­szły poka­zy rze­mio­sła, umie­jęt­no­ści pla­stycz­nych i innych — w któ­rych, co nie zaska­ku­je, rów­nież poczę­to rywa­li­zo­wać. I tak stał się targ śród­let­ni i jego igrzyska. 

Skąd taka chęć rywa­li­za­cji w wie­lu mło­dych ludziach? Zgod­nie z oby­cza­jem był to bowiem — i jest cią­gle dla kul­ty­wu­ją­cych jego miste­rium — dzień zawie­ra­nia cza­so­wych mał­żeństw. Na rok i dzień. 

Wymagania

Dodaj magię do współ­cze­sne­go stro­ju. Uczyń amu­le­ty z codzien­nych przed­mio­tów. To wystarczy.

Ważne

Gra pocho­dzi ze zbio­ru 8 sce­na­riu­szy “Urban Tri­bes: Mamih­la­pi­na­ta­pai”. Posta­ci zosta­ną stwo­rzo­ne pod­czas warsz­ta­tów przedgrowych.

Urban Tri­bes jest opo­wie­ścią o poszu­ki­wa­niu magii — w ota­cza­ją­cym nas świe­cie, a tak­że w marze­niach i we wspól­nie prze­ży­wa­nych opo­wie­ściach. Wspól­ne two­rze­nie opo­wie­ści zaś jest naj­wyż­szą for­mą magii prak­ty­ko­wa­ną przez miej­skie plemiona. 

Mamih­la­pi­na­ta­pai — to sło­wo z wymar­łe­go już języ­ka Jagan, ple­mie­nia z Zie­mi Ogni­stej. Ozna­cza: bez­sku­tecz­nie spo­glą­dać na innych w nadziei, że ktoś zro­bi to, co jest przez wszyst­kich pożądane.

Auto­rem set­tin­gu i jego opi­sów jest Domi­nik Dembiński.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.