Strona główna » Larpy » Lammas

Autor/zy:

For­mat: larp terenowy

Kon­wenc­ja: urban fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10 +

Larp poprowad­zono na:

Sier­pień. Czas na Lamas, cel­ty­cką fes­ti­w­al obe­j­mu­ją­cy zawody lekkoatle­ty­czne, biesi­ady i pokazy zręcznoś­ci rzemieśl­ników. Tego dnia tańc­zono i wędrowano po wzgórzach i górach, odby­wa­jąc piel­grzym­ki i radu­jąc się latem i jego łaską bogów. Jest to też dzień, w którym magowie zna­j­du­ją wielos­etlet­nią wymówkę do do real­iza­cji tego, co dopa­da ich w codzi­en­nym życiu raz po raz. Do rywal­iza­cji i udowad­ni­a­nia sobie swych przewag.

Opis

Jest to czas rywal­i­zować nie tylko mag­icznie (na drodze poje­dynków i wyzwań, gier i zakładów), ale i fizy­cznie. Bie­ga­jąc, ukazu­jąc swą zwin­ność, upraw­ia­jąc zapasy. Oczy­wiś­cie, tam gdzie gro­madzili się młodzi ludzie, orga­ni­zowano i tar­gi. Z targa­mi przyszły pokazy rzemiosła, umiejęt­noś­ci plas­ty­cznych i innych — w których, co nie zaskaku­je, również poczę­to rywal­i­zować. I tak stał się targ śródlet­ni i jego igrzyska. 

Skąd taka chęć rywal­iza­cji w wielu młodych ludzi­ach? Zgod­nie z oby­cza­jem był to bowiem — i jest cią­gle dla kul­ty­wu­ją­cych jego mis­teri­um — dzień zaw­iera­nia cza­sowych małżeństw. Na rok i dzień. 

Wymagania

Dodaj mag­ię do współczes­nego stro­ju. Uczyń amule­ty z codzi­en­nych przed­miotów. To wystarczy.

Ważne

Gra pochodzi ze zbioru 8 sce­nar­iuszy “Urban Tribes: Mamih­lap­inat­a­pai”. Postaci zostaną stwor­zone pod­czas warsz­tatów przedgrowych.

Urban Tribes jest opowieś­cią o poszuki­wa­niu magii — w otacza­ją­cym nas świecie, a także w marzeni­ach i we wspól­nie przeży­wanych opowieś­ci­ach. Wspólne tworze­nie opowieś­ci zaś jest najwyższą for­mą magii prak­tykowaną przez miejskie plemiona. 

Mamih­lap­inat­a­pai — to słowo z wymarłego już języ­ka Jagan, plemienia z Zie­mi Ognis­tej. Oznacza: bezskutecznie spoglą­dać na innych w nadziei, że ktoś zro­bi to, co jest przez wszys­t­kich pożądane.

Autorem set­tin­gu i jego opisów jest Dominik Dembiński.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry