Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej - BlackBox 3City

Ekspedycja czarodziei z Akademii Magicznej

Autor/zy:

Kon­wen­cja: fan­ta­sy

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest rok 1779. Wła­śnie roz­po­czę­ły się kolej­ne waka­cje na Aka­de­mii Magicz­nej w Alen­rault. Jest to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się uczel­nia, mię­dzy inny­mi dla­te­go, że w tym rejo­nie łatwiej zbie­ra się ener­gię magicz­ną do rzu­ca­nia zaklęć. 

Od kil­ku lat Aka­de­mic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Wykła­dow­ców bada to zja­wi­sko i są o krok od odkry­cia wiel­kie­go sekre­tu. Pod­czas ostat­nie­go seme­stru zlo­ka­li­zo­wa­no miej­sce, gdzie znaj­du­je się źró­dło. To od nie­go roz­cho­dzą się fale uła­twia­ją­ce cza­ro­wa­nie. Korzy­sta­jąc z jedy­ne­go cza­su, w któ­rym nie naprzy­krza­ją im się stu­den­ci, sto­wa­rzy­sze­nie magów posta­na­wia zor­ga­ni­zo­wać eks­pe­dy­cję i wyru­szyć na prak­tycz­ne bada­nia terenowe.

Ile rze­czy moż­na dzię­ki temu zyskać…? Jak bar­dzo let­nie odkry­cia wykła­dow­ców wpły­ną na świat aka­de­mic­ki i nie tylko?

Opis

Eks­pe­dy­cja cza­ro­dziei z Aka­de­mii Magicz­nej to gra, któ­ra sku­pia się na eks­plo­ra­cji tere­nu w celu odkry­cia wszyst­kich zaga­dek i wspól­nym opo­wie­dze­niu histo­rii. Jej prze­bieg i finał będą zale­żeć od decy­zji Gra­czy. Larp dzie­je się w autor­skim świe­cie fan­ta­sy. Gra­cze będą mie­li moż­li­wość wcie­le­nia się w posta­ci magów-nauko­w­ców (o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia w magicz­nych sztu­kach) oraz ich towa­rzy­szy. Głów­ne moty­wy poja­wia­ją­ce się w grze to bada­nie magii, roz­wią­zy­wa­nie zaga­dek, sta­ro­żyt­ne rytu­ały, histo­ria kra­iny, ale rów­nież zdra­da oraz pożą­da­nie ogrom­nej mocy… Za wszel­ką cenę.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­jach inspi­ro­wa­nych sty­li­sty­ką magicz­nych aka­de­mii ze świa­tów fan­ta­sy, przy­sto­so­wa­nych do prak­tycz­nych badań terenowych.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.