Pod powierzchnią Kasalli - BlackBox 3City

Pod powierzchnią Kasalli

Autor/zy:

Kon­wen­cja: scien­ce fiction

Czas trwa­nia: 16 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 60

Larp popro­wa­dzo­no na:

“The­re is a way out of eve­ry box, a solu­tion to eve­ry puz­zle; it’s just a mat­ter of fin­ding it.”
— Cap­ta­in Jean-Luc Picard

Dyrek­ty­wa nr 1
Jako że każ­da isto­ta rozum­na ma pra­wo do życia zgod­nie ze swo­ją natu­ral­ną ewo­lu­cją kul­tu­ro­wą, per­so­nel Gwiezd­nej Flo­ty nie może zakłó­cać nor­mal­ne­go roz­wo­ju życia i kul­tu­ry inne­go gatun­ku. Za zakłó­ce­nia uzna­je się demon­stra­cję wie­dzy, siły lub tech­no­lo­gii gatun­ko­wi, któ­ra nie jest w sta­nie rozu­mieć i posłu­gi­wać się popraw­nie tą wie­dzą. Ofi­cer Gwiezd­nej Flo­ty nie może naru­szyć Pierw­szej Dyrek­ty­wy, nawet jeśli ozna­cza to zagro­że­nie dla jego życia lub stat­ku, chy­ba że dzia­ła w celu napra­wy wcze­śniej­sze­go naru­sze­nia lub przy­pad­ko­we­go ska­że­nia obcej kultury.

Opis

Larp zabie­rze gra­czy w nie­zwy­kłą podróż w jed­no z naj­bar­dziej zna­nych uni­wer­sów scien­ce fic­tion: Star Trek. Chce­my opo­wie­dzieć histo­rię o spo­tka­niu oby­wa­te­li Fede­ra­cji i miesz­kań­ców pla­ne­ty ery pre­ko­smicz­nej, nie­ma­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych świa­tów. Będzie to opo­wieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecz­nej współ­pra­cy; o nie­usta­ją­cym kon­flik­cie mię­dzy zasa­da­mi a uczu­cia­mi. Wspól­nie poszu­ka­my odpo­wie­dzi na kil­ka trud­nych pytań. Jak dale­ko moż­na prze­su­nąć gra­ni­ce i nagiąć zasa­dy dla ogól­ne­go — lub wła­sne­go — dobra? By zacho­wać swo­ją nie­za­leż­ność i kul­tu­rę? Jak bar­dzo moż­na inge­ro­wać w natu­ral­ny bieg rze­czy? Kie­dy w życiu ofi­ce­ra Gwiezd­nej Flo­ty przy­cho­dzi chwi­la, w któ­rej gotów jest zła­mać naj­waż­niej­sze pra­wo: Pierw­szą Dyrektywę?

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Doku­men­tem Pro­jek­to­wym Gry.

DOKUMENT PROJEKTOWY — FULL COLOR

DOKUMENT PROJEKTOWY — WYSOKI KONTRAST

Wymagania

Larp będzie wyma­gał przy­go­to­wa­nia kostiu­mu. Sta­ra­li­śmy się, aby barie­ra wej­ścia do gry była jak naj­mniej­sza, dla­te­go w naszej grze znaj­dzie się nie­wie­le posta­ci, któ­re powin­ny poru­szać się w kom­plet­nym uni­for­mie Gwiezd­nej Flo­ty. Szcze­gó­ło­we wytycz­ne doty­czą­ce codzien­nych stro­jów Kasal­lań­czy­ków opu­bli­ku­je­my wkrótce.

Ważne

Larp “Pod powierzch­nią Kasal­li” to gra głów­na festi­wa­lu lar­po­we­go Black­Box Sum­mer Week 2021

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.