Strona główna » Larpy » Pod powierzchnią Kasalli

Autor/zy:

For­mat: larp terenowy

Kon­wenc­ja: sci­ence fiction

Czas trwa­nia: 16 godziny

Licz­ba uczest­ników: 60

“There is a way out of every box, a solu­tion to every puz­zle; it’s just a mat­ter of find­ing it.”
— Cap­tain Jean-Luc Picard

Dyrek­ty­wa nr 1
Jako że każ­da isto­ta rozum­na ma pra­wo do życia zgod­nie ze swo­ją nat­u­ral­ną ewolucją kul­tur­ową, per­son­el Gwiezd­nej Flo­ty nie może zakłó­cać nor­mal­nego roz­wo­ju życia i kul­tu­ry innego gatunku. Za zakłóce­nia uzna­je się demon­strację wiedzy, siły lub tech­nologii gatunkowi, która nie jest w stanie rozu­mieć i posługi­wać się poprawnie tą wiedzą. Ofi­cer Gwiezd­nej Flo­ty nie może naruszyć Pier­wszej Dyrek­ty­wy, nawet jeśli oznacza to zagroże­nie dla jego życia lub statku, chy­ba że dzi­ała w celu naprawy wcześniejszego naruszenia lub przy­pad­kowego skaże­nia obcej kultury.

Opis

Larp zabierze graczy w niezwykłą podróż w jed­no z najbardziej znanych uni­w­er­sów sci­ence fic­tion: Star Trek. Chce­my opowiedzieć his­torię o spotka­niu oby­wa­teli Fed­er­acji i mieszkańców plan­e­ty ery prekos­micznej, niema­ją­cych poję­cia o ist­nie­niu innych światów. Będzie to opowieść o odkry­wa­niu tajem­nic; o trud­nej, ale koniecznej współpra­cy; o nieusta­ją­cym kon­flik­cie między zasada­mi a uczu­ci­a­mi. Wspól­nie poszukamy odpowiedzi na kil­ka trud­nych pytań. Jak daleko moż­na prze­sunąć granice i nag­iąć zasady dla ogól­nego — lub włas­nego — dobra? By zachować swo­ją nieza­leżność i kul­turę? Jak bard­zo moż­na ingerować w nat­u­ral­ny bieg rzeczy? Kiedy w życiu ofi­cera Gwiezd­nej Flo­ty przy­chodzi chwila, w której gotów jest zła­mać najważniejsze pra­wo: Pier­wszą Dyrektywę?

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z Doku­mentem Pro­jek­towym Gry.

DOKUMENT PROJEKTOWY — FULL COLOR

DOKUMENT PROJEKTOWY — WYSOKI KONTRAST

Wymagania

Larp będzie wyma­gał przy­go­towa­nia kostiu­mu. Staral­iśmy się, aby bari­era wejś­cia do gry była jak najm­niejsza, dlat­ego w naszej grze zna­jdzie się niewiele postaci, które powin­ny poruszać się w kom­plet­nym uni­formie Gwiezd­nej Flo­ty. Szczegółowe wyty­czne doty­czące codzi­en­nych stro­jów Kasal­lańczyków opub­liku­je­my wkrótce.

Ważne

Larp “Pod powierzch­nią Kasal­li” to gra głów­na fes­ti­walu lar­powego Black­Box Sum­mer Week 2021

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry