Strona główna » Larpy » Out of the Closet

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 12

Larp poprowad­zono na:

4.12.2016: Najwięk­sze na świecie świę­to lob­by pro­du­cen­tów czeko­ladek zostało prz­er­wane głośnym wywia­dem z Andrze­jem Wark­sińskim. Znany pub­l­i­cys­ta tego dnia “wyszedł z szafy” i ujawnił się jako przed­staw­iciel rasy wampirów!

22.12.2016: Wyz­nanie Wark­sińskiego zachę­ciło skry­tych dotąd przed­staw­icieli mniejs­zoś­ci do masowego ujaw­ni­a­nia się. Opinia pub­licz­na nie pozostała dłu­go obo­jęt­na. Blo­gos­ferę zalała fala zarówno wpisów kry­ty­cznych, jak i chwalą­cych ich za odwagę.

30.12.2016: Społeczeńst­wo doczekało się ofic­jal­nej wypowiedzi Związku Mniejs­zoś­ci Etnicznej Wam­pirów w Polsce (ZMEWP). Zapro­ponowali oni pro­jekt ustawy chroniącej prawa wam­pirów jako oby­wa­teli Rzecz­pospo­litej na równi z ludźmi.

12.01.2017: Min­is­ter spraw wewnętrznych ogłosił ter­min obrad nad ustawą na nadzwycza­jnym posiedze­niu Sej­mu w lutym bieżącego roku w sali sej­mowej w Gdyni.

Opis

Gracze wciela­ją się w role przed­staw­icieli pol­skiego sej­mu obradu­ją­cych nad pro­jek­tem nowej ustawy – roz­pa­tru­jącej obow­iąz­ki i przy­wile­je nowo ujawnionej mniejs­zoś­ci etnicznej w świ­etle Pol­skiego prawa.

Infografiki

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry