Out of the Closet - BlackBox 3City

Out of the Closet

4.12.2016: Naj­więk­sze na świe­cie świę­to lob­by pro­du­cen­tów cze­ko­la­dek zosta­ło prze­rwa­ne gło­śnym wywia­dem z Andrze­jem Wark­siń­skim. Zna­ny publi­cy­sta tego dnia “wyszedł z sza­fy” i ujaw­nił się jako przed­sta­wi­ciel rasy wampirów!

22.12.2016: Wyzna­nie Wark­siń­skie­go zachę­ci­ło skry­tych dotąd przed­sta­wi­cie­li mniej­szo­ści do maso­we­go ujaw­nia­nia się. Opi­nia publicz­na nie pozo­sta­ła dłu­go obo­jęt­na. Blo­gos­fe­rę zala­ła fala zarów­no wpi­sów kry­tycz­nych, jak i chwa­lą­cych ich za odwagę.

30.12.2016: Spo­łe­czeń­stwo docze­ka­ło się ofi­cjal­nej wypo­wie­dzi Związ­ku Mniej­szo­ści Etnicz­nej Wam­pi­rów w Pol­sce (ZMEWP). Zapro­po­no­wa­li oni pro­jekt usta­wy chro­nią­cej pra­wa wam­pi­rów jako oby­wa­te­li Rzecz­po­spo­li­tej na rów­ni z ludźmi.

12.01.2017: Mini­ster spraw wewnętrz­nych ogło­sił ter­min obrad nad usta­wą na nad­zwy­czaj­nym posie­dze­niu Sej­mu w lutym bie­żą­ce­go roku w sali sej­mo­wej w Gdyni.

Opis

Gra­cze wcie­la­ją się w role przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go sej­mu obra­du­ją­cych nad pro­jek­tem nowej usta­wy – roz­pa­tru­ją­cej obo­wiąz­ki i przy­wi­le­je nowo ujaw­nio­nej mniej­szo­ści etnicz­nej w świe­tle Pol­skie­go prawa.

Infografiki

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.