Strona główna » Larpy » Pod mocnym aniołem

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 10

W tym

1
2
7

Larp poprowad­zono na:

Ha! Człowieku! Coś ty sobie wyobrażał, bajkę? Raj to jed­na wiel­ka kor­po­rac­ja! My, aniołowie, to takie wasze… kor­poszczury, try­bi­ki w bez­dusznej maszynie. Nie wszyscy wytrzy­mu­ją tem­po pra­cy. Ludzi jest coraz więcej, a rąk do pra­cy — wciąż tyle samo. Góra postanow­iła nam pomóc, rozu­miesz. Pow­stała gru­pa wspar­cia, która ma za zadanie pomóc rozwiązać prob­le­my trapiące opiekunów ludzi. Następ­ne spotkanie grupy odbędzie się w zakład­owym pubie “Pod moc­nym aniołem”. Nie obiecu­je sobie dużo ale… kto wie?

Opis

Larp Pod moc­nym aniołem pro­ponu­je wiz­ję Nie­ba w krzy­wym zwier­ci­a­dle. Pod­czas gry aniołowie, a także inni mieszkań­cy Nie­ba, będą zwierzać się ze swoich prob­lemów. Zadaniem współ­graczy będzie udzie­le­nie im skutecznych rad, w zgod­nie z włas­nym sumieniem.

Wraz z wydłuża­ją­cym się cza­sem pobytu/zwiększającym się stęże­niem alko­holu we krwi aniołów w pubie, ich przeko­na­nia będą się coraz bardziej radykali­zowały. Czy prob­le­my trapiące mieszkańców Ede­nu zostaną rozwiązane? Czy będzie to może ostat­nie spotkanie grupy wsparcia?

Gra — jeszcze pod roboczym tytułem [Biały] pow­stała w trak­cie Hard­kon Larpers’ Retreat 2018 w ramach sesji kreaty­wnej Rain­bow Chal­lenge.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra porusza tem­atykę religijną.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Przewiń do góry