Pod mocnym aniołem - BlackBox 3City

Pod mocnym aniołem

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 10

W tym

1
2
7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Ha! Czło­wie­ku! Coś ty sobie wyobra­żał, baj­kę? Raj to jed­na wiel­ka kor­po­ra­cja! My, anio­ło­wie, to takie wasze… kor­posz­czu­ry, try­bi­ki w bez­dusz­nej maszy­nie. Nie wszy­scy wytrzy­mu­ją tem­po pra­cy. Ludzi jest coraz wię­cej, a rąk do pra­cy — wciąż tyle samo. Góra posta­no­wi­ła nam pomóc, rozu­miesz. Powsta­ła gru­pa wspar­cia, któ­ra ma za zada­nie pomóc roz­wią­zać pro­ble­my tra­pią­ce opie­ku­nów ludzi. Następ­ne spo­tka­nie gru­py odbę­dzie się w zakła­do­wym pubie “Pod moc­nym anio­łem”. Nie obie­cu­je sobie dużo ale… kto wie?

Opis

Larp Pod moc­nym anio­łem pro­po­nu­je wizję Nie­ba w krzy­wym zwier­cia­dle. Pod­czas gry anio­ło­wie, a tak­że inni miesz­kań­cy Nie­ba, będą zwie­rzać się ze swo­ich pro­ble­mów. Zada­niem współ­gra­czy będzie udzie­le­nie im sku­tecz­nych rad, w zgod­nie z wła­snym sumie­niem. Wraz z wydłu­ża­ją­cym się cza­sem pobytu/zwiększającym się stę­że­niem alko­ho­lu we krwi anio­łów w pubie, ich prze­ko­na­nia będą się coraz bar­dziej rady­ka­li­zo­wa­ły. Czy pro­ble­my tra­pią­ce miesz­kań­ców Ede­nu zosta­ną roz­wią­za­ne? Czy będzie to może ostat­nie spo­tka­nie gru­py wspar­cia? Gra — jesz­cze pod robo­czym tytu­łem [Bia­ły] powsta­ła w trak­cie Hard­kon Lar­pers’ Retre­at 2018 w ramach sesji kre­atyw­nej Rain­bow Chal­len­ge.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.