Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.58 — Pod Mocnym Aniołem

Miej­sce: Hostel Zacha­ria­sza Zappio

Czas: 20.01.2019 r. godz. 18:00

Po raz dru­gi w tym sezo­nie na naszej sce­nie zago­ści gra napi­sa­na pod­czas let­nich warsz­ta­tów lar­po­pi­sa­nia Hard­kon Lar­pers’ Retre­at. Tak jak i pre­zen­to­wa­ny w listo­pa­dzie larp Blue Atlan­tis, jej sce­na­riusz naro­dził się pod­czas sesji kre­atyw­nej Rain­bow Chal­len­ge. Bia­ły — pod takim robo­czym tytu­łem larp powsta­wał we wrze­śniu 2018 roku. 4 mie­sią­ce póź­niej zapra­sza­my Was na pre­mie­rę goto­wej już gry

Pod moc­nym aniołem

Jaku­ba Brzeź­nic­kie­go. Jakub — czę­sto odwie­dza­ją­cy nas w roli gra­cza — tym razem zade­biu­tu­je u nas w roli Mistrza Gry. Jego larp to wypra­wa do baru, w któ­rym anio­ło­wie czu­wa­ją­cy nad ludź­mi spo­ty­ka­ją się po pra­cy by poga­dać. Zwie­rzyć ze swo­ich pro­ble­mów. Pona­rze­kać na ludzi pod ich opie­ką. Popro­sić o radę, o pomoc, poszu­kać wsparcia.
20go stycz­nia w takie wła­śnie miej­sce zmie­ni się dzię­ki Wam bar w Hoste­lu Zacha­ria­sza Zap­pio. Po raz pierw­szy wypro­du­ku­je­my dla was grę w tym miej­scu — mamy nadzie­ję, że przy­pad­nie Wam do gustu.

Sprze­daż bile­tów w cenie 20zł roz­pocz­nie się na kil­ka­na­ście dni przed grą.
Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedzenia.

Posia­da­cze Kar­ty do kul­tu­ry mogą sko­rzy­stać jak zawsze z pro­mo­cyj­ne­go kodu “KARTA DO KULTURY”. Bilet zaku­pio­ny ze zniż­ką jest waż­ny tyl­ko po oka­za­niu wła­snej kar­ty do kultury.

Dzia­ła dalej rów­nież promocja

PRZYJDŹ Z PRZYJACIELEM, PRZYJDŹ Z PRZYJACIÓŁKĄ

BILETY W CENIE 1

Jeśli kupisz bilet na larp, możesz za dar­mo zabrać ze sobą kogoś, kto jesz­cze nigdy nie był na BlackBoxie.

Chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cji? Jak to zrobić?…

  • kup bilet
  • skon­tak­tuj się z nami przez for­mu­larz w zakład­ce KONTAKT. Napisz, na jakie dane mamy wysta­wić dar­mo­wy bilet.

Pro­mo­cja trwa do wyczer­pa­nia bile­tów. O przy­zna­niu bile­tu decy­du­je kolej­ność zgłoszeń.

Do zoba­cze­nia!W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Pod mocnym aniołem

Cena bile­tu 20 zł. 

Przewiń do góry