Strona główna » Larpy » Blue Atlantis

Autor/zy:

Kon­wenc­ja: sci­ence fic­tion

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

W tym

9

Larp poprowad­zono na:

9 osób śni. 9 osób się prze­budza. A może wciąż śnią?

Nie zna­ją się i na pier­wszy rzut oka trud­no powiedzieć, co ich łączy.
Wiedzą już, że śnią ten sam sen — choć każdy gdzieś indziej.
Ktoś śpi w hiber­na­torze statku kos­micznego.
Ktoś z tru­dem zas­nął w upal­ną noc, godz­i­na­mi patrząc na piramidy swych przod­ków.
Ktoś usnął na tratwie, zmęc­zony walką z wira­mi burzą­cy­mi ocean tam, gdzie utonął jego dom.
Ktoś jest szczęśli­wy, ktoś bogaty, ktoś czu­je się nikim i bard­zo nie chce iść jutro do pra­cy w kor­po.

Dlaczego spotkali się w tym śnie? Czy to przy­padek, czy celowe dzi­ałanie które­goś z nich?
Po co tu są? Co ich łączy, sko­ro pochodzą z zupełnie innych cza­sów i miejsc?
Faraon i mieszkaniec Star­buck­sa. Astro­naut­ka i rozbitek. Lau­re­at­ka nagrody Nobla i kar­czu­ją­cy dżunglę osad­nik.

Czy prze­budzą się wszyscy?

Opis

Blue Atlantis to larp nar­raty­wisty­czny mieszczą­ca w sobie ele­men­ty mitów, his­torii i SF. Gra jest utrzy­mana w onirycznym kli­ma­cie bliskim powieś­ci Phili­pa Dic­ka “Ubik”. Przenosi graczy do snu, który zade­cy­du­je nie tylko o życiu i śmier­ci postaci, ale przeszłoś­ci, ter­aźniejs­zoś­ci i przyszłoś­ci ludzkoś­ci – jeśli tylko grac­zom uda się ustal­ić co jest czym. Gra nie jest moc­no obciążona mechaniką. Zas­to­su­je­my w niej mech­a­nizmy głosowa­nia. Sce­nar­iusz jest tak­towany i wyz­nacza­ją go poje­dyncze akc­je, w których reflek­tor jest skierowany na konkret­nego gracza. W trak­cie gry obow­iązu­je mechani­ka no pain. Nie przewidu­je­my stosowanie mechanik kon­tak­tów sek­su­al­nych ani wal­ki reprezen­towanej fizy­cznie. Gra pow­stała w trak­cie Hard­kon Larpers’ Retreat 2018 w ramach sesji kreaty­wnej Rain­bow Chal­lenge.

Infografiki

No pain

No pain, czyli doz­wolony kon­takt niespraw­ia­ją­cy dyskom­for­tu.

Przewiń do góry