BlackBox No.53 — Blue Atlantis

Miej­sce: Klu­bo­ga­le­ria Bunkier

Czas: 04.11.2018 r. godz. 18:00

Gra­nie w lar­py jest super. Ale ich pisa­nie też potra­fi dać spo­ro fraj­dy. Od 2015 roku, pod koniec lata, orga­ni­zu­je­my tygo­dnio­we warsz­ta­ty Hard­kon Lar­pers’ Retre­atW lesie, nad jezio­rem, pro­wa­dzi­my pre­zen­ta­cje, deba­ty, sesje kre­atyw­ne i — przede wszyst­kim — pisze­my gry. W jed­ną z “uciecz­ko­wych” gier mie­li­ście oka­zję już grać. To larp Tajem­ni­ca Blac­kwa­ter Man­sionJego autor, Piotr “Klucz­nik” Chmie­lew­ski, popro­wa­dził go dla was dwu­krot­nie pod­czas nasze­go trzy­dzie­ste­go pierw­sze­go spo­tka­nia. Tego­rocz­na uciecz­ka była wyjąt­ko­wo “płod­na”. Jej uczest­ni­cy napi­sa­li — lub zaczę­li pisać — 27 (!) nowych gier. W nie­dzie­lę, 4‑go listo­pa­da, zapre­zen­tu­je­my pierw­szą z nich:

Blue Atlan­tis

To pierw­sza pre­mie­ra w tym sezo­nie. Jej auto­rem jest Piotr Marek Budzisz, jeden z zało­ży­cie­li naszej sce­ny. O grze trud­no mówić bez psu­cia nie­spo­dzia­nek i zdra­dza­nia nie­unik­nio­nych zwro­tów akcji. Ważąc każ­de sło­wo powie­my jedy­nie, że jeże­li lubi­cie gry na pogra­ni­czu SF, okul­ty­zmu, misty­ki i dzie­jów ludz­ko­ści — nie może­cie omi­nąć tego tytu­łu. Nie będzie­cie roz­cza­ro­wa­ni. Gra odbę­dzie się w gościn­nych pro­gach Klu­bo­ga­le­rii Bun­kier. Kostiu­my nie są obo­wiąz­ko­we — ale będzie nam miło, jeśli wybie­rze­cie z sza­fy pro­ste ubra­nia (bez napi­sów i nadru­ków), we wszyst­kich odcie­niach nie­bie­skie­go (lub sza­re­go i czar­ne­go). Bile­ty w cenie 20zł są dostęp­ne w ser­wi­sie Eve­nea. Do zobaczenia! 

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Blue Atlantis

Klu­bo­ga­le­ria Bunkier Cena bile­tu 20 zł.