Tajemnice Blackwater Mansion - BlackBox 3City

Tajemnice Blackwater Mansion

Upal­ny sier­pień 1932 roku.
Posia­dłość Blac­kwa­ter na wy­spie Osea, wschod­nie wy­brze­że Anglii.

Typo­wa posia­dłość z epo­ki. W niej zgro­ma­dzo­ne to­wa­rzy­stwo, któ­re tak­że nie­spe­cjal­nie od­sta­je od stan­dar­dów pa­nu­ją­cy­ch ów­cze­śnie na sa­lo­na­ch – ot, kil­ka osób, krew­ny­ch i zna­jo­my­ch wła­ści­cie­la, któ­rzy przy­by­li by do­trzy­mać mu to­wa­rzy­stwa w to upal­ne lato. Jak inni ludzie swej kla­sy, powin­ni ba­wić się, od­po­czy­wać, re­lak­so­wać. Popi­jac dżin z toni­kiem, prze­gry­zać cia­stecz­ka do herbaty.

Pod powierzch­nią gestów spo­ro się skry­wa. Sekre­ty, wię­zi, ża­le… Wszyst­ko to, co ludz­kie, a co w koń­cu zawsze wy­cho­dzi na jaw.
I cza­sem pro­wa­dzi do po­twor­ny­ch konsekwencji.

Chłod­ny sierp­nio­wy wie­czór ro­ku 1932.
Wyspa Osea.

Dzie­wię­cio­ro lu­dzi stoi w jed­nym z pięk­ny­ch po­koi po­sia­dło­ści i spo­glą­da na mar­twe cia­ło swe­go gospodarza.

Opis

Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion to larp detek­ty­wi­stycz­ny. Każ­dej po­sta­ci zale­ży na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na prze­ko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wyda­rzeń. Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rzą­dzą­cej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają moty­wa­cje każ­dej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w sta­nie w takiej sytu­acji zacho­wać cał­ko­wi­cie zim­ną krew? Przed grą war­to przy­po­mnieć so­bie któ­rąś z powie­ści (lub fil­mo­wą adap­ta­cję) Aga­thy Chri­stie z Her­cu­le­sem Poirot.

Wymagania

Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie gar­de­ro­by w kli­ma­cie lat trzy­dzie­sty­ch, ade­kwat­nych do odgry­wa­nej postaci.

Ważne

Styl gry to Ful­l­to­uch, autor lu­bi wy­ra­zi­ste odgrywanie.
Ozna­cze­nie o Sce­nach prze­mo­cy wpro­wa­dzo­no pro­fi­lak­tycz­nie, na wypa­dek gdy­by at­mos­fe­ra w trak­cie gry się moc­no zagęściła.
Nic nie moż­na prze­cież wykluczyć…

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.