Strona główna » Larpy » Tajemnice Blackwater Mansion

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godziny

Licz­ba uczest­ników: 9

W tym

5
4

Larp poprowad­zono na:

Upal­ny sier­pień 1932 roku.
Posi­adłość Black­wa­ter na wy­spie Osea, wschod­nie wy­brze­że Anglii.

Typowa posi­adłość z epo­ki. W niej zgro­mad­zone to­wa­rzy­stwo, które także nie­spe­cjal­nie od­sta­je od stan­dar­dów pa­nu­ją­cy­ch ów­cze­śnie na sa­lo­na­ch – ot, kil­ka osób, krew­ny­ch i zna­jo­my­ch wła­ści­cie­la, któ­rzy przy­by­li by do­trzy­mać mu to­wa­rzy­stwa w to upalne lato. Jak inni ludzie swej klasy, powin­ni ba­wić się, od­po­czy­wać, re­lak­so­wać. Popi­jac dżin z tonikiem, prze­gryzać ciastecz­ka do herbaty.

Pod powierzch­nią gestów sporo się skry­wa. Sekre­ty, wię­zi, ża­le… Wszys­tko to, co ludz­kie, a co w koń­cu zawsze wy­cho­dzi na jaw.
I cza­sem pro­wa­dzi do po­twor­ny­ch konsekwencji.

Chłod­ny sierp­nio­wy wie­czór ro­ku 1932.
Wys­pa Osea.

Dziewię­cioro lu­dzi stoi w jed­nym z pięk­ny­ch po­koi po­sia­dło­ści i spoglą­da na mar­twe cia­ło swe­go gospodarza.

Opis

Tajem­nice Black­wa­ter Man­sion to larp detek­ty­wisty­czny. Każ­dej po­sta­ci zależy na roz­wi­kła­niu za­gad­ki… Lub przy­naj­mniej na przeko­na­niu innych do swo­jej wer­sji wydarzeń.

Opró­cz czy­stej lo­gi­ki rządzącej cią­giem wy­da­rzeń ol­brzy­mie zna­cze­nie mają motywac­je każdej z po­sta­ci. Dobrze, aby były ra­czej wi­docz­ne, niż ab­so­lut­nie skry­te. Któż bowiem jest w stanie w takiej sytu­acji zachować całkowicie zim­ną krew?

Przed grą warto przy­pom­nieć so­bie którąś z powieś­ci (lub fil­mową adap­tację) Agathy Christie z Her­cule­sem Poirot.

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie garder­o­by w kli­ma­cie lat trzy­dzie­sty­ch, adek­wat­nych do odgry­wanej postaci.

Ważne

Styl gry to Full­touch, autor lu­bi wy­ra­zi­ste odgrywanie.
Oznacze­nie o Sce­nach prze­mo­cy wprowad­zono pro­fi­lak­tycz­nie, na wypadek gdy­by at­mos­fe­ra w trak­cie gry się moc­no zagęściła.
Nic nie moż­na prze­cież wykluczyć…

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Przewiń do góry