A Box of American Gods - BlackBox 3City

A Box of American Gods

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Larp popro­wa­dzo­no na:

“It doesn’t mat­ter that you did­n’t belie­ve in us,” said Mr. Ibis. “We belie­ved in you.”
― Neil Gaiman, Ame­ri­can Gods

“You got to under­stand the god thing. It’s not magic. It’s abo­ut being you, but the you that people belie­ve in. It’s abo­ut being the con­cen­tra­ted, magni­fied, essen­ce of you. It’s abo­ut beco­ming thun­der, or the power of a run­ning hor­se, or wis­dom. You take all the belief and beco­me big­ger, cooler, more than human. You cry­stal­li­ze.” He pau­sed. “And then one day they for­get abo­ut you, and they don’t belie­ve in you, and they don’t sacri­fi­ce, and they don’t care, and the next thing you know you’re run­ning a three-card mon­te game on the cor­ner of Broad­way and Forty-third.”
― Neil Gaiman, Ame­ri­can Gods

Opis

Wyda­rze­nie tane­cz­no-muzy­cz­no-lar­po­­wo-per­­fo­r­ma­­ty­w­ne otwar­te dla każ­de­go, kto jest bogiem. Prze­nie­sie­my się wspól­nie na ame­ry­kań­skie odlu­dzie. Gdy­by ktoś spoj­rzał z zewnątrz, uznał­by, że impre­za wyglą­da jak zwy­kła potań­ców­ka w pod­rzęd­nej, wiej­skiej remi­zie. Na pew­no nie jak miej­sce, gdzie spo­tka­li się.… Oni. 

Ci pier­wot­ni, pierw­si praw­dzi­wie ame­ry­kań­scy. Ona­tah, Kudo, Bia­ła Kobie­ta Bizon.
Ci, któ­rych przy­by­li w waliz­kach, toboł­kach i kie­sze­niach imi­gran­tów. Vish­nu, Odyn, Jah­we, Seth, Baba­lú Ayé.
Ci, któ­ry naro­dzi­li już tutaj. Tech­ni­cal Boy, Media, Mr World.

Przy­by­waj, jeśli jesteś jednym_ą z nich.

Kto Was zapro­sił? Dla­cze­go to zro­bił? Tego nie wiesz, ale na pew­no spró­bu­jesz dowie­dzieć się na miej­scu. Nawet jeśli nie zosta­ło ci wie­lu wyznaw­ców, masz jesz­cze w sobie odro­bi­nę Mocy. W naj­gor­szym wypad­ku wystar­czy, by zauro­czyć sprze­daw­cę hot-dogów i popcornu…

ZAPROSZENIE

Wybierz­cie swo­ją ulu­bio­ną mito­lo­gię i pokaż­cie ją nam! Wkom­po­nuj atry­bu­ty sta­ro­żyt­ne­go bóstwa w swo­ją kre­ację i pozwól innym zgad­nąć, skąd przy­by­wasz, czym się zaj­mu­jesz lub jakie bło­go­sła­wień­stwa ofe­ru­jesz. Uważ­nie obser­wuj swo­je oto­cze­nie! Tuż przed wej­ściem na impre­zę możesz dostać taj­ną infor­ma­cję doty­czą­cą agen­dy tego spotkania. 

Wybierz i zare­zer­wuj ide­al­ną postać dla sie­bie. Może to być jed­no ze zna­nych bóstw lub też bar­dzo zapo­mnia­ny byt, o któ­rym pamięć chcesz przy­wró­cić. Aby unik­nąć powtó­rek i nie­po­trzeb­nych kłót­ni o to, kto jest uzur­pa­to­rem, przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ny PLIK. Masz dwie ścież­ki do wyboru:

  • wybierz jed­no z pro­po­now­nych bóstw (to luź­ne suge­stie, możesz cał­ko­wi­cie je zigno­ro­wać);
    lub
  • dopisz swo­je­go boga do listy

i następ­nie wpisz przy nim swo­je ini­cja­ły, ksy­wę lub hasło (by nie zdra­dzić swo­jej toż­sa­mo­ści). Jeśli dodałeś_aś nowe­go boga, napisz, do jakiej gru­py należy.

Wymagania

Pro­si­my o przy­by­cie w stro­ju, któ­ry sym­bo­li­zu­je wybra­ne­go przez cie­bie Boga lub Bogi­nię. Fabu­lar­nie nasza impre­za odby­wa się na ame­ry­kań­skim odlu­dziu, na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku. Twój strój może więc być bar­dzo tra­dy­cyj­ny dla wybra­nej posta­ci albo nawią­zy­wać do wyżej wspo­mnia­nej epo­ki. Możesz też przy­go­to­wać kostium będą­cy kola­żem obu. Arte­mi­da w stro­ju coun­try będzie tak samo wia­ry­god­na jak w chi­to­nie, jeśli będzie mia­ła przy sobie łuk 🙂

Ważne

Zna­jo­mość powie­ści lub seria­lu “Ame­ry­kań­scy bogo­wie” Neila Gein­ma­na nie jest wyma­ga­na. Prze­czy­ta­nie jej opi­su na Wiki­pe­dii może wzbo­ga­cić zaba­wę i doświadczenie 🙂

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

Gra porusza tematykę religijną

Gra poru­sza tema­ty­kę religijną.