Nieruchomości - BlackBox 3City

Nieruchomości

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 +

W tym

1
1
3

Larp popro­wa­dzo­no na:

XXV Kra­jo­wy zjazd pośred­ni­ków nie­ru­cho­mo­ści. Naj­więk­sze per­so­ny z bran­ży zbie­ra­ją się w luk­su­so­wym hote­lu „Cesar pala­ce” na szko­le­nia, wymia­nę doświad­czeń, poga­dusz­ki i plo­tecz­ki. Uko­ro­no­wa­niem wie­czo­ru ma być wybór „Sprze­daw­cy roku”. Tytuł ten jest bar­dzo pre­sti­żo­wy i poma­ga w pro­wa­dze­niu biz­ne­su. W ocze­ki­wa­niu na ogło­sze­nie wer­dyk­tu jury gru­pa zna­jo­mych zbie­ra się w hote­lo­wym barze. Chcą przy drin­ku poopo­wia­dać sobie naj­cie­kaw­sze histo­rie zwią­za­ne ze sprze­da­ny­mi przez nich w minio­nym roku nieruchomościami.

Opis

Larp skła­da się z 6 minio­po­wie­ści trwa­ją­cych kil­ka­na­ście minut, spię­tych wspól­ną klam­rą jakim jest zjazd pośred­ni­ków w han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Sce­ny są impro­wi­zo­wa­ne przez gra­czy (4 akto­rów + nar­ra­tor w każ­dej z nich) na pod­sta­wie histo­rii goto­wych, krót­kich kart posta­ci. Prze­wi­dzia­ny jest udział publicz­no­ści, któ­ra będzie mogła w ogra­ni­czo­nym stop­niu wpły­wać na prze­bieg scen.

Gra­cze wcie­lą się mię­dzy inny­mi w akto­rów Bol­ly­wo­od krę­cą­cych ama­tor­ski film SF, K‑POPowy boys­band, ultra­kon­ser­wa­tyw­nych ran­che­rów z ame­ry­kań­skie­go połu­dnia czy sztab kry­zy­so­wy poli­ty­ka oskar­żo­ne­go o czy­ny lubież­ne wobec kozy. Gra gwa­ran­tu­je solid­ną daw­kę czar­ne­go humoru.

Ważne

W grze mogą poja­wić się nastę­pu­ją­ce trig­ge­ry: prze­moc, prze­kleń­stwa, rasizm, nało­gi, wcie­la­nie się w kosmi­tów, kon­takt fizycz­ny, bycie zwią­za­nym, Bol­ly­wo­od, K‑pop, duchy.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

W grze pojawia się hazard

W grze poja­wia się hazard.