The Night We Met - BlackBox 3City

The Night We Met

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Shay­ne to rado­sny, żywio­ło­wy nasto­la­tek. Tom chęt­niej spę­dza czas w zaci­szu swo­je­go poko­ju. Co ich łączy? Rodzin­ne wię­zi. Co ich dzie­li? Pięć­dzie­siąt lat róż­ni­cy. Wnuk przy­cho­dzi do dziad­ka, by przy­znać mu się do swo­jej orien­ta­cji i roz­po­czy­na tym roz­mo­wę, któ­ra poka­zu­je, jak bar­dzo róż­nią się ich świa­ty, jak wie­le może się zmie­nić przez pięć­dzie­siąt lat. A może, by nawią­zać więź pomi­mo róż­nic wystar­czy zna­leźć jed­ną, cien­ką nić poro­zu­mie­nia? The night we met to wspól­ne odkry­wa­nie dwóch histo­rii połą­czo­nych jed­ną roz­mo­wą. Publicz­ność: tak, nie­licz­ne posta­ci epi­zo­dycz­ne. Cros­splay: tak

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.