The Good Lads - BlackBox 3City

The Good Lads

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

The Good Lads to gra z gatun­ku fre­eform, w któ­rej uczest­ni­cy bio­rą udział w serii 15 minu­to­wych scen. Gra­cze wcie­lą się w człon­ków męskie­go gan­gu — mło­do­cia­nych deli­kwen­tów z bied­nej oko­li­cy, któ­rzy pocho­dzą z kon­ser­wa­tyw­nych domów i dora­sta­li zanie­dby­wa­ni przez rodzi­nę. Posta­cie gra­czy są aż zbyt męskie, pole­ga­ją na sile i domi­na­cji by prze­żyć, mają pro­ble­my z bez­po­śred­nim wyra­ża­niem emo­cji. Dla­te­go, gdy jed­no z Was zacznie czuć coś do dru­gie­go człon­ka gan­gu, nikt nie będzie potra­fił sobie z tym pora­dzić, szcze­gól­nie pod­czas naj­trud­niej­sze­go dla gru­py momen­tu. Miej­cie na uwa­dze, że jed­no z Was będzie musia­ło zagrać postać homo­sek­su­ali­sty. Publicz­ność: opcjo­nal­nie jako widow­nia Cros­splay: tak

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.