Strona główna » Larpy » Piąteczka czy Dupeczka

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 11 — 19

W tym

18
1

Larp poprowad­zono na:

“Piątecz­ka czy Dupecz­ka” to real­i­ty show, w którym moż­na wygrać aż mil­ion dolarów! Do wal­ki po wygraną sta­je jed­na fan­tasty­cz­na las­ka (FL) i tuzin młodych, przys­to­jnych sam­ców (MPS). Połowa z nich to geje, połowa to het­erycy. W każdym odcinku FL zada im czad­owe zadanie i bacznie będzie się przyglą­dać pro­ce­sowi jego real­iza­cji. W ten sposób postara się odsi­ać gejów, a pośród prawdzi­wych mężczyzn znaleźć sam­ca dla siebie (SDS). Jeśli jej się uda, wygra okrągły mil­ion dol­ców. Jeśli wybierze geja…

Opis

Piątecz­ka czy Dupecz­ka to niepopraw­na poli­ty­cznie kome­dia, dają­ca możli­wość obśmi­a­nia stereo­typów doty­czą­cych ori­en­tacji sek­su­al­nej. Luźno naw­iązu­je do amerykańskiego real­i­ty show Play­ing it straight.

Wari­ant nordy­ck­o­przy­jazny: każdy gracz może wcielić się w dowol­ną z ról nieza­leżnie od płci.
Wari­ant nordy­ck­onieak­cep­towal­ny: FL jest kobi­etą, MPSy to face­ci, na star­cie gry pub­liczność to kobi­ety, inni mężczyźni nie mogą brać udzi­ału w grze ani się jej przyglądać.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.

Przewiń do góry