Piąteczka czy Dupeczka

Autor/rzy:

For­mat: fre­eform

Kon­wen­cja: anto­lo­gia Prism, kome­dia, reali­ty show

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 11 — 19
( W tym 18 1 )

Larp popro­wa­dzo­no na:

Pią­tecz­ka czy Dupecz­ka” to reali­ty show, w któ­rym moż­na wygrać aż milion dola­rów! Do wal­ki po wygra­ną sta­je jed­na fan­ta­stycz­na laska (FL) i tuzin mło­dych, przy­stoj­nych sam­ców (MPS). Poło­wa z nich to geje, poło­wa to hete­ry­cy. W każ­dym odcin­ku FL zada im cza­do­we zada­nie i bacz­nie będzie się przy­glą­dać pro­ce­so­wi jego reali­za­cji. W ten spo­sób posta­ra się odsiać gejów, a pośród praw­dzi­wych męż­czyzn zna­leźć sam­ca dla sie­bie (SDS). Jeśli jej się uda, wygra okrą­gły milion dolców. Jeśli wybie­rze geja…

Opis

Pią­tecz­ka czy Dupecz­ka to nie­po­praw­na poli­tycz­nie kome­dia, dają­ca moż­li­wość obśmia­nia ste­reo­ty­pów doty­czą­cych orien­ta­cji sek­su­al­nej. Luź­no nawią­zu­je do ame­ry­kań­skie­go reali­ty show Play­ing it stra­ight.

Wariant nor­dyc­ko­przy­ja­zny: każ­dy gracz może wcie­lić się w dowol­ną z ról nie­za­leż­nie od płci.
Wariant nor­dyc­ko­nie­ak­cep­to­wal­ny: FL jest kobie­tą, MPSy to face­ci, na star­cie gry publicz­ność to kobie­ty, inni męż­czyź­ni nie mogą brać udzia­łu w grze ani się jej przy­glą­dać.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnichGra tyl­ko dla uczest­ni­ków peł­no­let­nich.
Full touchFull touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ogra­ni­czeń.
W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystaniaGra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wyko­rzy­sta­nia.
Odgrywanie scen przemocyW grze odgry­wa się sce­ny prze­mo­cy.
Odgrywanie scen seksuW grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny sek­su.
Wulgarny językW grze obec­ny jest wul­gar­ny język.