Piąteczka czy Dupeczka - BlackBox 3City

Piąteczka czy Dupeczka

“Pią­tecz­ka czy Dupecz­ka” to reali­ty show, w któ­rym moż­na wygrać aż milion dola­rów! Do wal­ki po wygra­ną sta­je jed­na fan­ta­stycz­na laska (FL) i tuzin mło­dych, przy­stoj­nych sam­ców (MPS). Poło­wa z nich to geje, poło­wa to hete­ry­cy. W każ­dym odcin­ku FL zada im cza­do­we zada­nie i bacz­nie będzie się przy­glą­dać pro­ce­so­wi jego reali­za­cji. W ten spo­sób posta­ra się odsiać gejów, a pośród praw­dzi­wych męż­czyzn zna­leźć sam­ca dla sie­bie (SDS). Jeśli jej się uda, wygra okrą­gły milion dolców. Jeśli wybie­rze geja…

Opis

Pią­tecz­ka czy Dupecz­ka to nie­po­praw­na poli­tycz­nie kome­dia, dają­ca moż­li­wość obśmia­nia ste­reo­ty­pów doty­czą­cych orien­ta­cji sek­su­al­nej. Luź­no nawią­zu­je do ame­ry­kań­skie­go reali­ty show Play­ing it stra­ight. Wariant nor­dyc­ko­przy­ja­zny: każ­dy gracz może wcie­lić się w dowol­ną z ról nie­za­leż­nie od płci. Wariant nor­dyc­ko­nie­ak­cep­to­wal­ny: FL jest kobie­tą, MPSy to face­ci, na star­cie gry publicz­ność to kobie­ty, inni męż­czyź­ni nie mogą brać udzia­łu w grze ani się jej przyglądać.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.

Wulgarny język

W grze obec­ny jest wul­gar­ny język.