Konwencja: reality show

  • Piąteczka czy Dupeczka

    Piąteczka czy Dupeczka

    Pią­tecz­ka czy Dupecz­ka to nie­po­praw­na poli­tycz­nie kome­dia, dają­ca moż­li­wość obśmia­nia ste­reo­ty­pów doty­czą­cych orien­ta­cji sek­su­al­nej. Luź­no nawią­zu­je do ame­ry­kań­skie­go reali­ty show Play­ing it stra­ight. Wariant nor­dyc­ko­przy­ja­zny: każ­dy gracz może wcie­lić się w dowol­ną z ról nie­za­leż­nie od płci. Wariant nor­dyc­ko­nie­ak­cep­to­wal­ny: FL jest kobie­tą, MPSy to face­ci, na star­cie gry publicz­ność to kobie­ty, inni męż­czyź­ni nie mogą brać…