You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk - BlackBox 3City

You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6

Larp popro­wa­dzo­no na:

What a per­for­man­ce tonight
Sho­uld I react or turn off the light?
Looks like you’re pic­king a fight
In a blur­ring of wrong and right
But how your mood changes
You’re a devil, now an angel
Sud­den­ly sub­tle and solemn and silent as a monk
You only tell me you love me
When you’re drunk

“You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk”
Neil Ten­nant, Chri­sto­pher Lowe
Pet Shop Boys

Opis

Larp o tym, jak łatwo jest powie­dzieć “kocham cię” pod wpły­wem alko­ho­lu. I jak trud­no powtó­rzyć to potem na trzeź­wo. Nie­za­leż­nie od kolo­ru skó­ry, orien­ta­cji sek­su­al­nej, wie­ku i tego, czy jadasz masło orze­cho­we z mio­dem czy z dże­mem… Zawsze jest tak samo. Gra­czy hete­ro­sek­su­al­nych zachę­ca­my do wypró­bo­wa­nia cho­ciaż jed­nej ze scen z partnerem/partnerką tej samej płci. Poma­ga to zro­zu­mieć emo­cje, jakie towa­rzy­szą oso­bom nale­żą­cym do spo­łecz­no­ści LGB­TQiA, gdy oka­zu­je się że ktoś dla nas waż­ny “Też Jest z Branży”.  Publicz­ność: bar­dzo tak Cros­splay: nie

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra poru­sza tema­ty­kę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.