Strona główna » Larpy » You Only Tell Me You Love Me When You Are Drunk

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6

Larp poprowad­zono na:

What a per­for­mance tonight
Should I react or turn off the light?
Looks like you’re pick­ing a fight
In a blur­ring of wrong and right
But how your mood changes
You’re a dev­il, now an angel
Sud­den­ly sub­tle and solemn and silent as a monk
You only tell me you love me
When you’re drunk

“You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk”
Neil Ten­nant, Christo­pher Lowe
Pet Shop Boys

Opis

Larp o tym, jak łat­wo jest powiedzieć “kocham cię” pod wpły­wem alko­holu. I jak trud­no powtórzyć to potem na trzeź­wo. Nieza­leżnie od koloru skóry, ori­en­tacji sek­su­al­nej, wieku i tego, czy jadasz masło orze­chowe z mio­dem czy z dże­mem… Zawsze jest tak samo.

Graczy het­erosek­su­al­nych zachę­camy do wypróbowa­nia cho­ci­aż jed­nej ze scen z partnerem/partnerką tej samej płci. Poma­ga to zrozu­mieć emoc­je, jakie towarzyszą osobom należą­cym do społecznoś­ci LGBTQiA, gdy okazu­je się że ktoś dla nas ważny “Też Jest z Branży”. 

Pub­liczność: bard­zo tak
Cross­play: nie

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Gra porusza tematykę uzależnień

Gra porusza tem­atykę uzależnień.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry