Gra w wymówki - BlackBox 3City

Gra w wymówki

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 1 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Opis

Gra w wymów­ki to tele­tur­niej, w któ­rym wygry­wa ten, kto łatwiej daje radę wyplą­tać się z kło­po­tli­wych pytań zada­wa­nych przez rodzi­nę. Tak napraw­dę każ­dy z nas grał kie­dyś w wymów­ki, uni­ka­jąc pew­nych tema­tów. Oso­by LGBT, któ­re sta­ra­ją się omi­jać temat swo­jej orien­ta­cji, muszą się czę­sto porząd­nie nagim­na­sty­ko­wać, by wymy­ślić wia­ry­god­ną odpo­wiedź na nie­wy­god­ne pyta­nia. Zacznij­my grę w wymów­ki i niech wygra naj­bar­dziej zde­spe­ro­wa­ny. Publicz­ność: tak, nie­zbęd­na, aktyw­ny udział Cros­splay: nie

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.