Stary, czy ty jesteś pedałem? - BlackBox 3City

Stary, czy ty jesteś pedałem?

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Kie­dy widzą się po raz pierw­szy, obaj są tak samo zestre­so­wa­ni, peł­ni obaw i obaj tak samo nie chcą tego po sobie pokazać.
Z kim będą dzie­lić ten mały pokój? Kim jest ta oso­ba, któ­ra będzie świad­kiem ich suk­ce­sów, ale też sła­bo­ści, intym­nych roz­mów, pierw­szych inicjacji.
Czy znaj­dą w sobie nawza­jem opar­cie? Kim dla sie­bie będą kie­dy skoń­czą stu­dia? Zna­jo­my­mi? Przy­ja­ciół­mi do koń­ca życia? A może… czymś więcej?

Opis

Sta­ry, czy ty… to przede wszyst­kim histo­ria przy­jaź­ni dwóch męż­czyzn. Ale Sta­ry, czy ty… jest rów­nież grą, któ­ra w zamie­rze­niu pozwo­li gra­czom zoba­czyć jaki­mi ogra­ni­cze­nia­mi obwa­ro­wa­na jest emo­cjo­nal­na rela­cja dwóch face­tów, kie­dy ist­nie­je mię­dzy nimi strach przed zaszu­flad­ko­wa­niem. Homo­fo­bia jest zja­wi­skiem ude­rza­ją­cym nie tyl­ko w oso­by homo­sek­su­al­ne, ale w nas wszyst­kich. Publicz­ność: tak Cros­splay: tak

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.