Zazdrość - BlackBox 3City

Zazdrość

„At dead of night when stran­gers roam
The stre­ets in search of any­one who’ll take them home
I lie alo­ne, the clock stri­kes three
And any­one who wan­ted to could con­tact me
At dead of night ’til bre­ak of day
Endless tho­ughts and questions keep me awake
It’s much too late

Where’ve you been?
Who’ve you seen?
You didn’t pho­ne when you said you would
Do you lie?
Do you try
To keep in touch? You know you could”

Tennant/Lowe, Pet Shop Boys

Opis

Zazdrość to larp o ocze­ki­wa­niu i roz­cza­ro­wa­niu, o nie­pew­no­ści i nadziei, o miło­ści i zazdro­ści… A przede wszyst­kim o tym, że naj­strasz­niej­sze demo­ny rodzi nasza wyobraź­nia. Razem z boha­te­ra­mi prze­ży­je­my miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia i strach przed odrzu­ce­niem; poczu­je­my zazdrość, a póź­niej nada­my jej for­mę i kształt. Wte­dy to ona prze­mó­wi i pod­su­nie przed oczy pomiot prze­ra­żo­nej wyobraź­ni. Z kim jest? Co robi? Już trze­cia nad ranem, dla­cze­go nie dzwo­ni? Gra zain­spi­ro­wa­na utwo­rem Jealo­usy gru­py Pet Shop Boys.

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.