BlackBox No.35 – Zazdrość

Miej­sce: Labo­ra­to­rium Inno­wa­cji Spo­łecz­nych

Czas: 28.05.2017 r. godz. 18:00

W ramach spo­tka­nia popro­wa­dzi­my nastę­pu­ją­ce gry:

Zazdrość

Wstęp wol­ny.