Konwencja: melodramat

 • Still Better Love Story Than Twilight

  Still Better Love Story Than Twilight

  Gra jest zapro­sze­niem do wspól­ne­go stwo­rze­nia wie­lu rów­no­le­głych i prze­pla­ta­ją­cych się opo­wie­ści o miło­ści: o miło­ści mrocz­nej, tra­gicz­nej, do bólu melo­dra­ma­tycz­nej. Roman­ty­zmie, zaser­wo­wa­nym w jak­że zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubia­nych!) kli­szach “super­na­tu­ral roman­ce” i świa­ta mro­ku… poda­nych jed­nak w nowym sosie i potrak­to­wa­nych jako świa­do­me narzę­dzie kre­acji historii. Inspi­ra­cją dla gry było dzie­siąt­ki lar­pów świa­tom­ro­ko­wych,…

 • Metropolis

  Metropolis

  METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ciach, sce­na­riu­szu i loka­li­za­cjach zawar­tych w tytu­ło­wym nie­miec­kim fil­mie scien­ce-fic­tion z 1927 r. autor­stwa THEI VON HAR­BOu w reży­se­riiFRITZA LANGA. Gra jest pierw­szą z serii lar­pów adap­ta­cji słyn­nych fil­mów, ksią­żek i powie­ści gra­ficz­nych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Eve­ning with the Fami­ly, 2007;Sen­se and Sen­si­bi­li­ty, 2010) oraz cham­ber lar­pów…

 • Dream a Little Dream of Me

  Dream a Little Dream of Me

  Część pierw­sza Lar­po­wej Anto­lo­gii Jaz­zu, zesta­wu gier powsta­łych na pod­sta­wie tek­stów kla­sycz­nych utwo­rów jazzowych. Dre­am a Lit­tle Dre­am of Me powsta­ły na kan­wie napi­sa­ne­go w 1931 roku przez Gusa Kah­na utwo­ru o tym samym tytule. Gra pro­wa­dzi widow­nię przez pery­pe­tie życio­we dwóch, nie­przy­pad­ko­wych osób. Widz pozna­je je w wie­ku dzie­cię­cym i już od pia­skow­ni­cy towa­rzy­szy…

 • Zazdrość

  Zazdrość

  Zazdrość to larp o ocze­ki­wa­niu i roz­cza­ro­wa­niu, o nie­pew­no­ści i nadziei, o miło­ści i zazdro­ści… A przede wszyst­kim o tym, że naj­strasz­niej­sze demo­ny rodzi nasza wyobraź­nia. Razem z boha­te­ra­mi prze­ży­je­my miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia i strach przed odrzu­ce­niem; poczu­je­my zazdrość, a póź­niej nada­my jej for­mę i kształt. Wte­dy to ona prze­mó­wi i pod­su­nie przed oczy…