Metropolis - BlackBox 3City

Metropolis

Autor/zy:

For­mat: fre­eform

Czas trwa­nia: 4 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 6 — 11

Larp popro­wa­dzo­no na:

Jest tyl­ko Miasto.
Nie­wie­lu wie, co ist­nie­je poza nim.
Gdy­by jed­nak takie Na Zewnątrz istniało,
to jego Miesz­kań­cy despe­rac­ko by za tym tęsknili.
Bo jak nic nie ist­nie­je poza miastem,
tak też nic nie ist­nie­je w jego Mieszkańcach.

Opis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ciach, sce­na­riu­szu i loka­li­za­cjach zawar­tych w tytu­ło­wym nie­miec­kim fil­mie scie­n­ce-fic­tion z 1927 r. autor­stwa THEI VON HAR­BOu w reży­se­rii
FRITZA LANGA. Gra jest pierw­szą z serii lar­pów adap­ta­cji słyn­nych fil­mów, ksią­żek i powie­ści gra­ficz­nych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Eve­ning with the Fami­ly, 2007;
Sen­se and Sen­si­bi­li­ty, 2010) oraz cham­ber lar­pów SHIFTING FOREST STORYWORKS (Ham­let, 2004) JOHNA H. KIMA ( Dyli­żans, 2007 ), z moc­nym ukło­nem w stro­nę nor­dyc­kich sce­na­riu­szy jeep­form z ostat­niej deka­dy.
Gra zapra­sza uczest­ni­ków do eks­pre­sjo­ni­stycz­ne­go mega­mia­sta, gdzie ich posta­ci są w dużej mie­rze zde­ter­mi­no­wa­ne przez ich kla­sę spo­łecz­ną i prze­strze­nie, któ­re zamiesz­ku­ją. Posta­cie w nie­mych fil­mach eks­pre­sjo­ni­stycz­nych mają nawet ten­den­cję do zle­wa­nia się z pla­na­mi i tłem, któ­re je obra­mo­wu­ją; to ich emo­cje bar­wią śro­do­wi­sko. Wyalie­no­wa­ni od Natu­ry, Boga, sie­bie nawza­jem i osa­mot­nie­ni. Każ­da postać tęsk­ni za jakąś for­mą bli­sko­ści w tym świe­cie, a jed­nak wszel­kie pró­by nawią­za­nia rela­cji są nie­ustan­nie uda­rem­nia­ne przez sys­tem spo­łecz­ny, w któ­rym żyją. Para­dok­sal­nie rów­nież przez kry­zy­sy, któ­re zagra­ża­ją same­mu sys­te­mo­wi. Ponad­to, gra­cze fizycz­nie ucie­le­śnia­ją
samo Mia­sto, któ­re gru­pu­je boha­te­rów, mani­pu­lu­jąc dzia­ła­nia­mi i emo­cja­mi innych, a jed­no­cze­śnie będą­ce w peł­ni świa­do­me nad­cho­dzą­cej zagłady.

Wymagania

W mia­rę moż­li­wo­ści pro­si­my o przy­by­cie w jed­no­li­tych, czar­nych stro­jach bez nadruków.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.