Strona główna » Larpy » Metropolis

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 4 godziny

Licz­ba uczest­ników: 6 — 11

Larp poprowad­zono na:

Jest tylko Miasto.
Niewielu wie, co ist­nieje poza nim.
Gdy­by jed­nak takie Na Zewnątrz istniało,
to jego Mieszkań­cy des­per­acko by za tym tęsknili.
Bo jak nic nie ist­nieje poza miastem,
tak też nic nie ist­nieje w jego Mieszkańcach.

Opis

METROPOLIS to larp opar­ty na posta­ci­ach, sce­nar­iuszu i lokaliza­c­jach zawartych w tytułowym niemieckim filmie sci­ence-fic­­tion z 1927 r. autorstwa THEI VON HAR­BOu w reży­serii
FRITZA LANGA. Gra jest pier­wszą z serii larpów adap­tacji słyn­nych filmów, książek i powieś­ci graficznych w sty­lu ANNY WESTERLING (A Nice Evening with the Fam­i­ly, 2007;
Sense and Sen­si­bil­i­ty, 2010) oraz cham­ber larpów SHIFTING FOREST STORYWORKS (Ham­let, 2004) JOHNA H. KIMA ( Dyliżans, 2007 ), z moc­nym ukłonem w stronę nordy­c­kich sce­nar­iuszy jeep­form z ostat­niej dekady.
Gra zaprasza uczest­ników do ekspresjon­isty­cznego megami­as­ta, gdzie ich postaci są w dużej mierze zde­ter­mi­nowane przez ich klasę społeczną i przestrze­nie, które zamieszku­ją. Posta­cie w niemych fil­mach ekspresjon­isty­cznych mają nawet ten­dencję do zle­wa­nia się z plana­mi i tłem, które je obramowu­ją; to ich emoc­je bar­wią środowisko. Wyalienowani od Natu­ry, Boga, siebie nawza­jem i osamot­nieni. Każ­da postać tęskni za jakąś for­mą bliskoś­ci w tym świecie, a jed­nak wszelkie pró­by naw­iąza­nia relacji są nieustan­nie udarem­ni­ane przez sys­tem społeczny, w którym żyją. Paradok­sal­nie również przez kryzysy, które zagraża­ją samemu sys­te­mowi. Pon­ad­to, gracze fizy­cznie ucieleś­ni­a­ją
samo Mias­to, które grupu­je bohaterów, manip­u­lu­jąc dzi­ała­ni­a­mi i emoc­ja­mi innych, a jed­nocześnie będące w pełni świadome nad­chodzącej zagłady.

Wymagania

W miarę możli­woś­ci prosimy o przy­by­cie w jed­no­li­tych, czarnych stro­jach bez nadruków.

Infografiki

Wymagane stroje

Gra wyma­ga wcześniejszego przy­go­towa­nia stroju.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen przemocy

W grze odgry­wa się sce­ny przemocy.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry