Still Better Love Story Than Twilight - BlackBox 3City

Still Better Love Story Than Twilight

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 6 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 20

“Hot like the sun
Wet like the rain
Gre­en like the leaves
Life is a game
Stars in my head
Shi­ne Moon shine
Eve­ry­thin­g’s cool
And I feel fine
Can you touch (The root that feeds us?)
Can you hear (The words that I say?)
Can you feel (The music move you?)
Can you feel ali­ve today?”

- Omnia, Alive

“The sor­row we feel when we lose a loved one is the pri­ce we pay to have had them in our lives.”
— Rob Liano

Opis

Gra jest zapro­sze­niem do wspól­ne­go stwo­rze­nia wie­lu rów­no­le­głych i prze­pla­ta­ją­cych się opo­wie­ści o miło­ści: o miło­ści mrocz­nej, tra­gicz­nej, do bólu melo­dra­ma­tycz­nej. Roman­ty­zmie, zaser­wo­wa­nym w jak­że zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubia­nych!) kli­szach “super­na­tu­ral roman­ce” i świa­ta mro­ku… poda­nych jed­nak w nowym sosie i potrak­to­wa­nych jako świa­do­me narzę­dzie kre­acji historii.

Inspi­ra­cją dla gry było dzie­siąt­ki lar­pów świa­tom­ro­ko­wych, szcze­gól­nie tych cyklicz­nych (choć nie tyl­ko), w któ­rych bar­dzo czę­sto nie­któ­rzy gra­cze chcą roze­grać poru­sza­ją­cy romans mię­dzy posta­cia­mi — wil­ko­łak i wam­pir, ghul i jego pan/pani, mag i były mag — teraz zamie­nio­ny w wam­pi­ra, wam­pir któ­ry chce znów być czło­wie­kiem i łow­ca, dwój­ka kochan­ków wam­pi­rów pró­bu­ją­cych odna­leźć poprzez miłość namiast­kę życia… Opcji jest bez liku. 

W grze nie nasta­wio­nej głów­nie na romans może jed­nak zabrak­nąć prze­strze­ni na peł­ne wybrzmie­nie takiej histo­rii, może ona też nie paso­wać do tema­ty­ki, ogól­nej kon­wen­cji i wyobra­żeń innych gra­czy — może być dość bru­tal­nie prze­rwa­na, nim w peł­ni wybrzmi — ot łut szczęścia.

Posta­no­wi­li­śmy dać wam więc grę nasta­wio­ną i swo­ją kon­struk­cją wspie­ra­ją­cą opo­wieść o nad­na­tu­ral­nym i nie­zwy­kłym roman­sie. Zagrać na odro­bi­nie prze­sa­dy i moc­nych emo­cjach (gra może być gra­na tak­że jako tra­gi­ko­me­dia, acz­kol­wiek w bazo­wej wer­sji zakła­da­my sta­ry, dobry, mrocz­ny romans).

O postaciach

W grze wystę­pu­ją dwa typy gra­czy: Akto­rzy i Twór­cy Opo­wie­ści. Akto­rzy gra­ją cały czas te same posta­cie, dwój­ki osób uwi­kła­nych w rela­cje roman­tycz­ne. Twór­cy opo­wie­ści zmie­nia­ją swo­je rolę w zależ­no­ści od aktu, wybie­ra­ją też i kie­ru­ją prze­bie­giem opo­wie­ści na pod­sta­wie sze­ro­kiej pale­ty scen, posta­ci i pomy­słów dostar­czo­nych przez sce­na­riusz jak i inwen­cji wła­snej, oraz pew­nej mecha­ni­ki gry.
Wszyst­kie posta­cie w grze (zarów­no te gra­ne przez Akto­rów jak i Twór­ców) są ze sobą powią­za­ne sie­cią rela­cji w spo­łe­czeń­stwo nad­na­tu­ral­nych istot — prze­ło­żo­nych i pod­wład­nych, wro­gów i przy­ja­ciół. Spo­łe­czeń­stwo któ­re stoi przed obli­czem pew­ne­go wyzwa­nia, być może nawet kry­zy­su. Wszyst­ko jest zapro­jek­to­wa­ne tak, by nadać jak naj­wię­cej dyna­mi­ki gra­nym roman­som. Gra zakła­da wpływ gra­czy na tę sieć powią­zań oraz obec­ną sytu­ację, jak i na same prze­szłe rela­cje — dopo­wie­dze­nie i pew­ne wybo­ry na warsz­ta­tach przed grą.

O motywach

Pod­sta­wo­wym moty­wem prze­wod­nim gry (któ­ry odzwier­cie­dla jej mecha­ni­ka) jest Yin i Yang — każ­da ciem­ność zawie­ra pro­myk świa­tła, każ­de świa­tło omi­ja jakiś mrocz­ny punkt. W wiecz­nym prze­pla­ta­niu się tych dwóch leży cie­ka­wa opo­wieść — suk­ces nigdy nie może być peł­ny, a poraż­ka zupeł­nie pozba­wio­na dróg wyj­ścia; po każ­dej nocy przyj­dzie dzień, a po każ­dym dniu noc; nie­za­leż­nie jak dużo Yin będzie czy zosta­nie z Tobą na koń­cu, spo­tkasz też Yang.

O strukturze

Akty opo­wie­ści prze­pla­ta­ją się naprze­mien­nie — są akty zbio­ro­we (wszy­scy gra­cze razem), oraz akty “pry­wat­ne” (dwój­ka Akto­rów i Twór­ca). Poka­zu­ją rela­cję pary ze spo­łecz­no­ścią i obec­ną sytu­acją (co czę­sto jest źró­dłem dodat­ko­wych emo­cji, prze­szkód bądź wspar­cia), jak i ich rela­cję pry­wat­ną, lub spra­wy bar­dziej “tajem­ne” (tutaj zarów­no roz­mo­wy w czte­ry oczy, wyzna­nia, pla­ny, marze­nia, jak i pry­wat­ne spo­tka­nia z oso­ba­mi waż­ny­mi tyl­ko dla tej pary — czy­imś ojcem, prze­ło­żo­nym, któ­ry przy­no­si waż­ne wie­ści lub nie­ko­rzyst­ne pole­ce­nia etc) — oba wspie­ra­ją się w kon­struk­cji histo­rii. Każ­dy akt ma motyw prze­wod­ni, dla każ­dej pary (czy zbio­ro­wo­ści) taki sam, od pew­ne­go dra­ma­tycz­ne­go począt­ku opo­wie­ści, do fina­ło­we­go “Ever After”.

Wymagania

Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie mrocz­nej, efek­tow­nej i kli­szo­wej sty­li­za­cji inspi­ro­wa­nej tema­ty­ką i realia­mi gry. Nigdy dość czer­ni i eyelinerów!

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czy­li dozwo­lo­ny peł­ny kon­takt fizycz­ny w ramach usta­lo­nych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bo­licz­nie odgry­wa się sce­ny seksu.