Strona główna » Larpy » Still Better Love Story Than Twilight

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 6 godziny

Licz­ba uczest­ników: 20

Larp poprowad­zono na:

“Hot like the sun
Wet like the rain
Green like the leaves
Life is a game
Stars in my head
Shine Moon shine
Every­thing’s cool
And I feel fine
Can you touch (The root that feeds us?)
Can you hear (The words that I say?)
Can you feel (The music move you?)
Can you feel alive today?”

- Omnia, Alive

“The sor­row we feel when we lose a loved one is the price we pay to have had them in our lives.”
— Rob Liano

Opis

Gra jest zaprosze­niem do wspól­nego stworzenia wielu równoległych i przeplata­ją­cych się opowieś­ci o miłoś­ci: o miłoś­ci mrocznej, trag­icznej, do bólu melo­dra­maty­cznej. Roman­tyzmie, zaser­wowanym w jakże zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubianych!) kliszach “super­nat­ur­al romance” i świa­ta mroku… podanych jed­nak w nowym sosie i potrak­towanych jako świadome narzędzie kreacji historii.

Inspiracją dla gry było dziesiąt­ki larpów światom­rokowych, szczegól­nie tych cyk­licznych (choć nie tylko), w których bard­zo częs­to niek­tórzy gracze chcą roze­grać porusza­ją­cy romans między posta­ci­a­mi — wilkołak i wam­pir, ghul i jego pan/pani, mag i były mag — ter­az zamieniony w wam­pi­ra, wam­pir który chce znów być człowiekiem i łow­ca, dwój­ka kochanków wam­pirów próbu­ją­cych odnaleźć poprzez miłość nami­astkę życia… Opcji jest bez liku. 

W grze nie nastaw­ionej głównie na romans może jed­nak zabraknąć przestrzeni na pełne wybrzmie­nie takiej his­torii, może ona też nie pasować do tem­aty­ki, ogól­nej kon­wencji i wyobrażeń innych graczy — może być dość bru­tal­nie prz­er­wana, nim w pełni wybrz­mi — ot łut szczęścia.

Postanow­iliśmy dać wam więc grę nastaw­ioną i swo­ją kon­strukcją wspier­a­jącą opowieść o nad­nat­u­ral­nym i niezwykłym roman­sie. Zagrać na odrobinie prze­sady i moc­nych emoc­jach (gra może być grana także jako tragiko­me­dia, aczkol­wiek w bazowej wer­sji zakładamy stary, dobry, mroczny romans).

O postaciach

W grze wys­tępu­ją dwa typy graczy: Aktorzy i Twór­cy Opowieś­ci. Aktorzy gra­ją cały czas te same posta­cie, dwój­ki osób uwikłanych w relac­je roman­ty­czne. Twór­cy opowieś­ci zmieni­a­ją swo­je rolę w zależnoś­ci od aktu, wybier­a­ją też i kieru­ją prze­biegiem opowieś­ci na pod­staw­ie sze­rok­iej pale­ty scen, postaci i pomysłów dostar­c­zonych przez sce­nar­iusz jak i inwencji włas­nej, oraz pewnej mechani­ki gry.
Wszys­tkie posta­cie w grze (zarówno te grane przez Aktorów jak i Twór­ców) są ze sobą pow­iązane siecią relacji w społeczeńst­wo nad­nat­u­ral­nych istot — przełożonych i pod­wład­nych, wrogów i przy­jaciół. Społeczeńst­wo które stoi przed obliczem pewnego wyzwa­nia, być może nawet kryzy­su. Wszys­tko jest zapro­jek­towane tak, by nadać jak najwięcej dynami­ki granym roman­som. Gra zakła­da wpływ graczy na tę sieć pow­iązań oraz obec­ną sytu­ację, jak i na same przeszłe relac­je — dopowiedze­nie i pewne wybo­ry na warsz­tat­ach przed grą.

O motywach

Pod­sta­wowym moty­wem prze­wod­nim gry (który odzwier­cied­la jej mechani­ka) jest Yin i Yang — każ­da ciem­ność zaw­iera promyk światła, każde światło omi­ja jak­iś mroczny punkt. W wiecznym przepla­ta­niu się tych dwóch leży ciekawa opowieść — sukces nigdy nie może być pełny, a poraż­ka zupełnie pozbaw­iona dróg wyjś­cia; po każdej nocy przyjdzie dzień, a po każdym dniu noc; nieza­leżnie jak dużo Yin będzie czy zostanie z Tobą na końcu, spotkasz też Yang.

O strukturze

Akty opowieś­ci przeplata­ją się naprzemi­en­nie — są akty zbiorowe (wszyscy gracze razem), oraz akty “pry­watne” (dwój­ka Aktorów i Twór­ca). Pokazu­ją relację pary ze społecznoś­cią i obec­ną sytu­acją (co częs­to jest źródłem dodatkowych emocji, przeszkód bądź wspar­cia), jak i ich relację pry­wat­ną, lub sprawy bardziej “tajemne” (tutaj zarówno roz­mowy w cztery oczy, wyz­na­nia, plany, marzenia, jak i pry­watne spotka­nia z osoba­mi ważny­mi tylko dla tej pary — czy­imś ojcem, przełożonym, który przynosi ważne wieś­ci lub nieko­rzystne polece­nia etc) — oba wspier­a­ją się w kon­strukcji his­torii. Każdy akt ma motyw prze­wod­ni, dla każdej pary (czy zbiorowoś­ci) taki sam, od pewnego dra­maty­cznego początku opowieś­ci, do finałowego “Ever After”.

Wymagania

Prosimy o przy­go­towanie mrocznej, efek­townej i klis­zowej styl­iza­cji inspirowanej tem­atyką i realia­mi gry. Nigdy dość czerni i eyelinerów!

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

Full touch

Full touch, czyli doz­wolony pełny kon­takt fizy­czny w ramach ustalonych ograniczeń.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Odgrywanie scen seksu

W grze sym­bol­icznie odgry­wa się sce­ny seksu.

Przewiń do góry