Konwencja: Vampire RPG

  • Still Better Love Story Than Twilight

    Still Better Love Story Than Twilight

    Gra jest zapro­sze­niem do wspól­ne­go stwo­rze­nia wie­lu rów­no­le­głych i prze­pla­ta­ją­cych się opo­wie­ści o miło­ści: o miło­ści mrocz­nej, tra­gicz­nej, do bólu melo­dra­ma­tycz­nej. Roman­ty­zmie, zaser­wo­wa­nym w jak­że zuży­tych (acz, cza­sem wsty­dli­wie, lubia­nych!) kli­szach “super­na­tu­ral roman­ce” i świa­ta mro­ku… poda­nych jed­nak w nowym sosie i potrak­to­wa­nych jako świa­do­me narzę­dzie kre­acji historii. Inspi­ra­cją dla gry było dzie­siąt­ki lar­pów świa­tom­ro­ko­wych,…