Dream a Little Dream of Me - BlackBox 3City

Dream a Little Dream of Me

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 2 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 4 — 12

Larp popro­wa­dzo­no na:

“Stars shi­ning bri­ght abo­ve you
Night bre­ezes seem to whi­sper “I love you”
Birds sin­ging in the syca­mo­re trees
Dre­am a lit­tle dre­am of me

Say nigh­ty-night and kiss me
Just hold me tight and tell me you’ll miss me
Whi­le I’m alo­ne and blue as can be
Dre­am a lit­tle dre­am of me”

Ella Fit­zge­rald

Opis

Część pierw­sza Lar­po­wej Anto­lo­gii Jaz­zu, zesta­wu gier powsta­łych na pod­sta­wie tek­stów kla­sycz­nych utwo­rów jaz­zo­wych. Dre­am a Lit­tle Dre­am of Me powsta­ły na kan­wie napi­sa­ne­go w 1931 roku przez Gusa Kah­na utwo­ru o tym samym tytu­le. Gra pro­wa­dzi widow­nię przez pery­pe­tie życio­we dwóch, nie­przy­pad­ko­wych osób. Widz pozna­je je w wie­ku dzie­cię­cym i już od pia­skow­ni­cy towa­rzy­szy boha­te­rom dra­ma­tu w ich dro­dze przez życie. Gra prze­zna­czo­na dla dwóch gra­czy z aktyw­nym udzia­łem widow­ni wcie­la­ją­cej się w role epi­zo­dycz­ne. Wszyst­kie role typu unisex.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.