Mezalians - BlackBox 3City

Mezalians

Autor/zy:

For­mat: jeep­form

Czas trwa­nia: 0.5 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 2

Larp popro­wa­dzo­no na:

Rozdarta/y mię­dzy lękiem przed potę­pie­niem a szcze­ro­ścią wobec przy­ja­cie­la opo­wia­da B o swo­im związ­ku jako o związ­ku hete­ro­sek­su­al­nym z „Tajem­ni­czą Damą” bądź „Tajem­ni­czym Dżen­tel­me­nem” i jed­no­cze­śnie daje wska­zów­ki pozwa­la­ją­ce domy­ślić się, jak było napraw­dę. Gra­jąc w tę grę, A i B snu­ją jed­no­cze­śnie histo­rię swo­jej zna­jo­mo­ści oraz związ­ku A, a człon­ko­wie publicz­no­ści sta­ją się Por­tre­ta­mi ich wspól­nych zna­jo­mych i mogą brać udział w budu­ją­cych tę opo­wieść retrospekcjach.

Opis

Meza­lians to kome­dyj­ka salo­no­wa na dwo­je gra­czy i aktyw­ną widow­nię. Jej tema­tem jest zało­że­nie o hete­ro­nor­ma­tyw­no­ści i śle­po­ta na zaprze­cza­ją­ce mu sygna­ły. Przed­sta­wia ona spo­tka­nie dwoj­ga dys­tyn­go­wa­nych przy­ja­ciół płci dowol­nej –  A i B. A jest bądź był(a) w związ­ku jed­no­pł­cio­wym i boi się, że B oburzył(a)by się na tak nie­oby­czaj­ny meza­lians. Publicz­ność: mile widzia­na, aktyw­na Cros­splay: tak

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.