Poker Face - BlackBox 3City

Poker Face

Zbli­ża się koniec szkoły/studiów/projektu. Pacz­ka zna­jo­mych stoi u pro­gu roz­pa­du. To ostat­nie z regu­lar­nych spo­tkań w tym gro­nie przy jedzeniu/filmie/alkoholu/kartach, zanim każ­dy pój­dzie w swo­ją stro­nę. Nostal­gicz­na atmos­fe­ra sprzy­ja roz­mo­wom, któ­re od daw­na wiszą w powie­trzu i na któ­re praw­do­po­dob­nie nie będzie już okazji.

Opis

Poker Face to gra o uczu­ciach, tych uświa­do­mio­nych i tych, któ­rych nie potra­fi­my nazwać, tych, któ­rym chce­my dać wyraz i któ­re pró­bu­je­my zdu­sić. Temat trud­ny zwłasz­cza, kie­dy uczu­cia mogą zostać nie­odwza­jem­nio­ne, a ich wyzna­nie — przy­kle­ić nie­wy­god­ną łat­kę. Publicz­ność: nie Cros­splay: decy­zję podej­mu­ją gracze

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tyl­ko dla uczest­ni­ków pełnoletnich.

No touch

No touch, czy­li nie­do­zwo­lo­ny żaden kon­takt fizycz­ny mię­dzy graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra poru­sza tema­ty­kę dys­kry­mi­na­cji, bądź wykorzystania.