Strona główna » Larpy » Poker Face

Autor/zy:

For­mat: freeform

Czas trwa­nia: 1.5 godziny

Licz­ba uczest­ników: 4 — 7

Larp poprowad­zono na:

Zbliża się koniec szkoły/studiów/projektu. Pacz­ka zna­jomych stoi u progu roz­padu. To ostat­nie z reg­u­larnych spotkań w tym gronie przy jedzeniu/filmie/alkoholu/kartach, zan­im każdy pójdzie w swo­ją stronę. Nos­tal­gicz­na atmos­fera sprzy­ja roz­mowom, które od daw­na wiszą w powi­etrzu i na które praw­dopodob­nie nie będzie już okazji.

Opis

Pok­er Face to gra o uczu­ci­ach, tych uświadomionych i tych, których nie potrafimy nazwać, tych, którym chce­my dać wyraz i które próbu­je­my zdusić. Tem­at trud­ny zwłaszcza, kiedy uczu­cia mogą zostać nieod­wza­jem­nione, a ich wyz­nanie — przyk­leić niewygod­ną łatkę.

Pub­liczność: nie
Cross­play: decyzję pode­j­mu­ją gracze

Infografiki

Tylko dla pełnoletnich

Gra tylko dla uczest­ników pełnoletnich.

No touch

No touch, czyli niedoz­wolony żaden kon­takt fizy­czny między graczami.

W grze pojawia się tematyka dyskryminacji bądź wykorzystania

Gra porusza tem­atykę dyskrymi­nacji, bądź wykorzystania.

Przewiń do góry