Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie - BlackBox 3City

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Autor/zy:

Czas trwa­nia: 3 godzi­ny

Licz­ba uczest­ni­ków: 5 — 7

Larp popro­wa­dzo­no na:

Gru­pa przy­ja­ciół spo­ty­ka się na wspól­nej kola­cji. Aby prze­ła­mać nie­co dotych­cza­so­wą ruty­nę i dodać spo­tka­niu pikan­te­rii, posta­na­wia­ją zagrać w grę… Od tej pory każ­dy sms i mail czy­ta­ny jest na głos, a każ­da ode­bra­na roz­mo­wa pro­wa­dzo­na w try­bie głośnomówiącym.
Co z tego wynik­nie? Czy napraw­dę nikt nie ma nic do ukry­cia? Czy ich związ­ki prze­trwa­ją taką próbę?

Opis

Larp jest adap­ta­cją fil­mu pod tym samym tytu­łem (zna­ny może być Wam rów­nież fran­cu­ski rema­ke pt. “Nothing to Hide”). Udział w nim nie wyma­ga zna­jo­mo­ści fabu­ły, ani nie zdra­dza jego wąt­ków. Gra wyko­rzy­stu­je jedy­nie struk­tu­rę oraz pomysł fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru, czy­li “grę w otwar­te kar­ty”… Z uży­ciem tele­fo­nów. Pre­mie­ra “Dobrze się kła­mie…” mia­ła miej­sce pod­czas LubLarp Festi­wa­lu 2017. W ple­bi­scy­cie pro­wa­dzo­nym pod­czas wyda­rze­nia zwy­cię­ży­ła w kate­go­rii hype tra­in.

Infografiki

No pain

No pain, czy­li dozwo­lo­ny kon­takt nie­spra­wia­ją­cy dyskomfortu.