Strona główna » BlackBoxy » BlackBox No.59 — Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Miejsce: Cafe Strych

Czas: 03.02.2019 r. godz. 18:00

Kap­i­tal­isty­czny świat “obrandował” nam niek­tóre miesiące. Październik to Haloween, skle­powe wit­ryny wypeł­ni­a­ją dynie, nietop­erze i pajęczyny. W grud­niu (a właś­ci­wie od połowy listopa­da, gdy znika­ją szkiele­ty i czarown­ice) ciężarówka­mi Coca-Coli nad­jeżdża Boże Nar­o­dze­nie. Luty to eksploz­ja ser­duszek — no bo Walen­tyn­ki i miłość. Pod­dal­iśmy się temu tren­dowi i na nasze pier­wsze lutowe spotkanie przy­go­towal­iśmy dla Was larp

Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

autorstwa Natalii Rożek i Marci­na Słowikowskiego. Inspiracją do pow­sta­nia sce­nar­iusza był włos­ki film pod tym samym tytułem. Larp opowia­da o grupie blis­kich sobie ludzi (łączą ich więzy małżeńst­wa i wielo­let­niej przy­jaźni), którzy pod­czas wspól­nej kolacji decy­du­ją się na ryzykowną grę: odczy­tu­ją na głos wszys­tkie przy­chodzące na ich smart­fony wiado­moś­ci, zaś roz­mowy prowadzą z uży­ciem try­bu głośnomówiącego. Tak — to nie może skończyć się dobrze…
“Dobrze się kłamie…” miało swo­ją pre­mierę pod­czas fes­ti­walu LubLarp 2017 i jak do tej pory goś­ciła również w Warsza­w­ie i Łodzi. W Trójmieś­cie będzie moż­na zagrać w nią po raz pier­wszy. Poniżej trail­er fil­mowego pier­wow­zoru i fran­cuskiego remake’u.

Na wydarze­nie prosimy nie przynosić włas­nych napoi i jedzenia.

Do zobaczenia!W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry:

Przewiń do góry