BlackBox No.59 — Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie

Miej­sce: Cafe Strych

Czas: 03.02.2019 r. godz. 18:00

Kapi­ta­li­stycz­ny świat “obran­do­wał” nam nie­któ­re mie­sią­ce. Paź­dzier­nik to Halo­we­en, skle­po­we witry­ny wypeł­nia­ją dynie, nie­to­pe­rze i paję­czy­ny. W grud­niu (a wła­ści­wie od poło­wy listo­pa­da, gdy zni­ka­ją szkie­le­ty i cza­row­ni­ce) cię­ża­rów­ka­mi Coca-Coli nad­jeż­dża Boże Naro­dze­nie. Luty to eks­plo­zja ser­du­szek — no bo Walen­tyn­ki i miłość. Pod­da­li­śmy się temu tren­do­wi i na nasze pierw­sze luto­we spo­tka­nie przy­go­to­wa­li­śmy dla Was larp

Dobrze się kła­mie w miłym towarzystwie

autor­stwa Nata­lii Rożek i Mar­ci­na Sło­wi­kow­skie­go. Inspi­ra­cją do powsta­nia sce­na­riu­sza był wło­ski film pod tym samym tytu­łem. Larp opo­wia­da o gru­pie bli­skich sobie ludzi (łączą ich wię­zy mał­żeń­stwa i wie­lo­let­niej przy­jaź­ni), któ­rzy pod­czas wspól­nej kola­cji decy­du­ją się na ryzy­kow­ną grę: odczy­tu­ją na głos wszyst­kie przy­cho­dzą­ce na ich smart­fo­ny wia­do­mo­ści, zaś roz­mo­wy pro­wa­dzą z uży­ciem try­bu gło­śno­mó­wią­ce­go. Tak — to nie może skoń­czyć się dobrze… “Dobrze się kła­mie…” mia­ło swo­ją pre­mie­rę pod­czas festi­wa­lu LubLarp 2017 i jak do tej pory gości­ła rów­nież w War­sza­wie i Łodzi. W Trój­mie­ście będzie moż­na zagrać w nią po raz pierw­szy. Poni­żej tra­iler fil­mo­we­go pier­wo­wzo­ru i fran­cu­skie­go remake’u.  https://www.youtube.com/watch?v=DfRnoVuwz_E Na wyda­rze­nie pro­si­my nie przy­no­sić wła­snych napoi i jedze­nia.

Do zoba­cze­nia!

W ramach spotkania poprowadzimy następujące gry: